Viruslar Nədir?

Viruslar Nədir?

Yalnız heyvanların, bitkilərin və ya bakteriyaların canlı hüceyrələrində çoxala bilən kiçik ölçülü və sadə tərkibli varlıqlara virus deyilir.  Adı Latın dilindən “selikli maye” və ya “zəhər” mənasını verir.

Bir hüceyrəyə girməmişdən əvvəl viruslar virionlar olaraq bilinən bir formada mövcud olur. Bu mərhələdə, bir bakteriyanın təxminən yüzdə biri ölçüsündədir, iki və ya üç fərqli hissədən ibarətdir:

1. Genetik material ya DNA ya da RNT.

2. Genetik məlumatları qoruyan bir protein qat və ya kapsid.

3. Virus hüceyrə xaricində olduqda bəzən protein qatının ətrafında bir lipid zərfi olur.

Viruslarda ribosom yoxdur, buna görə də zülal yarada bilməzlər. Bu, onları ev sahibindən tamamilə asılı vəziyyətə gətirir. Bunlar bir hüceyrəsi olmadan çoxala bilməyən tək mikroorqanizm növüdür.
Bir ana hüceyrə ilə əlaqə qurduqdan sonra virus, ev sahibinə genetik material daxil edir və bu ev sahibinin funksiyalarını yerinə yetirir.

Hüceyrə yoluxduqdan sonra virus çoxalmağa davam edir, lakin adi hüceyrə məhsulları əvəzinə daha çox viral protein
və genetik material istehsal edir. Parazit sözünü viruslara qazandıran bu prosesdir.
Viruslar müxtəlif forma və ölçülərə malikdir və buna görə təsnif edilə bilər.

Bunlar aşağıdakı formada olur:
Spiral simmetriya: Tütün mozaika virusu spiral şəklindədir.
Kub simmetriya: Heyvan viruslarının  çoxu belədir.
Zərf: Bəzi viruslar hüceyrə membranının dəyişdirilmiş bir hissəsi ilə örtülür.

Ümumi Xüsusiyyətlər

Bütün həqiqi viruslar DNA (deoksiribonuklein turşusu) və ya RNT (ribonükleik turşu) kimi nükleik turşu və zülal ehtiva edir. Nuklein turşusu hər virusa xas olan genetik məlumatları kodlayır. Virusun yoluxucu, hüceyrədənkənar formasına virion deyilir. Virusun nuklein
turşusundakı spesifik genlər tərəfindən sintez edilmiş ən azı unikal bir proteini olur.

Demək olar ki, bütün viruslarda bu zülallardan ən az biri nükleik turşunun ətrafında bir qabıq (kapsid adlanır) əmələ gətirir. Bəzi viruslarda kapsidin içərisində başqa zülallar da vardır; Bu zülalların bəziləri tez-tez viral nuklein turşularının sintezi zamanı ferment rolunu oynayır.

Viroidlər (“virusa bənzər” mənasını verir) yalnız nuklein turşusu olan və struktur zülalları olmayan xəstəliklərə səbəb olan orqanizmlərdir. Prion adlanan digər virusa bənzər hissəciklər mahiyyət etibarilə kiçik bir nükleik turşu molekulu ilə sıx birləşən proteindən ibarətdir.

Prionlar hərəkətsizliyə çox davamlıdır və insanlar da daxil olmaqla məməlilərdə degenerativ beyin xəstəliyinə səbəb olduğu görünür.

Viruslar mükəmməl parazitdir; Demək olar ki, bütün həyatı dəstəkləyən funksiyalar üçün sahib hüceyrədən asılıdırlar. Həqiqi orqanizmlərdən fərqli olaraq, viruslar zülalları sintez edə bilmirlər,

çünki viral məlumat RNT-ni (mRNA; ribosomlarla birləşən və protein sintezini istiqamətləndirən nuklein turşusunun tamamlayıcı bir nüsxəsi) zülallara çevirmək üçün ribosomlardan (hüceyrə orqanoidlərindən) məhrumdurlar.

Viruslar viral mRNA-nı virus zülallarına çevirmək üçün ev sahibi hüceyrələrinin ribozomlarından istifadə etməlidirlər.

Viruslar eyni zamanda enerji parazitləridir; Hüceyrələrdən fərqli olaraq, adenozin trifosfat (ATP) şəklində enerji istehsal edə və ya yığa bilməzlər. Virus enerji və digər bütün metabolik funksiyaları ev sahibi hüceyrədən alır.

İşğalçı virus, sahib hüceyrənin nükleotidlərini və amin turşularını sırasıyla nükleik turşuları və zülalları sintez etmək üçün istifadə edir. Bəzi viruslar, membran hüceyrələrini və qlikoproteinləri (bir neçə şəkərdən ibarət olan qısa polimerlərə yapışmış zülallar) yaratmaq üçün ev sahibi hüceyrənin lipidlərindən və şəkər zəncirlərindən istifadə edirlər.

Hər hansı bir virusun həqiqətən yoluxucu hissəsi onun nuklein turşusudur; DNT ya da RNA, ancaq ikisi birlikdə olmur.
Virion kapsidinin üç funksiyası var:
1. viral nuklein turşusunu müəyyən fermentlər (nukleazalar) tərəfindən həzm olunmaqdan qorumaq.

2. virionu tanıyan və səthindəki reseptorlarla birləşən (adsorbsiya edən) yerlər təmin etmək, ev sahibi hüceyrədə və bəzi viruslarda.

3. virionun hüceyrə səthinin membranından keçməsinə imkan verən xüsusi bir komponentin bir hissəsini təşkil edən zülallarla təmin etmək və ya xüsusi hallarda hüceyrənin içərisinə yoluxucu nuklein turşusu vurmaq.

Epidemiologiya

Viral epidemiologiya, insanlarda virus infeksiyalarının ötürülməsi və nəzarəti ilə məşğul olan tibb elminin bir hissəsidir. Virusların ötürülməsi şaquli ola bilər, yəni anadan uşağa, üfüqi, yəni insandan insana.

Şaquli ötürülmə nümunələri arasında hepatit B virusu və körpənin onsuz da virusa yoluxmuş anadan olduğu HİV var.

Digər, daha nadir bir nümunə, varisella zoster virusudur, uşaqlarda və yetkinlərdə nisbətən yüngül infeksiyalara səbəb olsa da, fetus və yeni doğulmuş körpə üçün ölümcül ola bilər.

Üfüqi ötürülmə virusların populyasiyada ən geniş yayılmış mexanizmidir. Üfüqi ötürülmə, cinsi fəaliyyət zamanı bədən mayeləri mübadiləsi zamanı, tüpürcək mübadiləsi yolu ilə və ya çirklənmiş qida və ya su içdikdə baş verə bilər.

Virus ehtiva edən aerosollardan nəfəs alınması və ya yoluxmuş ağcaqanadların ev sahibinin dərisinə nüfuz etməsi kimi həşərat vektorları tərəfindən də meydana gələ bilər.

Əksər virus növləri bu mexanizmlərdən yalnız biri və ya ikisi ilə məhdudlaşır və bunlara “tənəffüs virusları” və ya “bağırsaq virusları” və s aiddir.Virus infeksiyalarının ötürülmə dərəcəsi, əhalinin sıxlığı, həssas fərdlərin sayı (yəni immuniteti olmayan şəxslər), səhiyyə və hava keyfiyyəti daxil olmaqla amillərdən asılıdır.

Epidemiologiya viral xəstəliklərin baş verməsi zamanı populyasiyalardakı infeksiya zəncirini qırmaq üçün istifadə olunur. Virusun necə ötürüldüyünə dair məlumatlara əsaslanan nəzarət  tədbirlərindən istifadə olunur. Xəstəliyin mənbəyini və ya mənbələrini tapmaq və virusu
müəyyənləşdirmək vacibdir.

Virus müəyyən edildikdən sonra ötürülmə zənciri bəzən peyvəndlər tərəfindən pozula bilər. Aşılar olmadıqda, sanitariya və dezinfeksiya təsirli ola bilər. Çox vaxt yoluxmuş insanlar cəmiyyətin qalan hissələrindən təcrid olunur və virusa məruz qalanlar karantinə qoyulur.

2001-ci ildə İngiltərədə mal-qarada baş verən dabaq xəstəliyinin nəzarətə almaq üçün minlərlə iribuynuzlu heyvan kəsilmişdir. İnsanların və digər heyvanların virus infeksiyalarının əksəriyyətində heç bir əlamət və simptom göstərmədiyi dövrlər vardır ki, bu dövrlərə inkubasiya dövrləri deyilir.

Virus xəstəlikləri üçün inkubasiya dövrləri bir neçə gündən həftələrə qədərdir.

Virus bədəndə çoxaldıqca ev sahibini təsir etməyə başlayır. İnkubasiya dövrü olaraq bilinən bir müddətdən sonra simptomlar özünü göstərməyə başlaya bilər. İnkubasiya dövründən sonra yoluxma dövrü başlayır ki, bu dövrdə yoluxmuş bir şəxs və ya heyvan başqa bir adama və ya heyvana virusu yoluxdura bilər.

Hər iki dövrün uzunluğu barədəməlumat epidemiyaların nəzarətində olmağı vacibdir. Xəstəliklər bir əhali, icma və ya bölgədə qeyri-adi dərəcədə yüksək nisbətdə bir hadisəyə səbəb olduqda, bunlara epidemiya deyilir. Xəstəliklər dünyaya yayılırsa, bunlara pandemiya deyilir.

Virus yalnız çoxalmaq üçün mövcuddur. Çoxaldıqda, nəsilləri yeni hüceyrələrə və yeni ev sahiblərinə yayılır. Bir virusun quruluşu onun yayılma qabiliyyətinə təsir göstərir.

Viruslar hamiləlik və ya doğuş zamanı insandan insana, anadan uşağa keçə bilər.
Viruslar aşağıdakı yollarla yayıla bilər:
• toxunma

• tüpürcək, öskürək və ya hapşırma mübadiləsi

• cinsi əlaqə

• çirklənmiş qida və ya su

• onları bir insandan digərinə aparan həşəratlar

Bəzi viruslar bir müddət bir cisimdə yaşaya bilər, buna görə də bir adam əlindəki virusla bir əşyaya toxunarsa, növbəti şəxs eyni cisimə toxunaraq həmin virusu yoluxa bilər.

Sinifləndirmə

Nobel mükafatlı bioloq David Baltimore, Baltimore təsnifat sistemini inkişaf etdirdi. Baltimor təsnifatı, viral mRNA sintezinə əsaslanan bir təsnifatdır.Viruslar ümumiyyətlə genomları ilə sintez etdikləri zülallardan istifadə edərək özlərini çoxaldırlar.

Virus genomu DNT və ya RNT ilə birlikdə cüt telli (ss) və ya tək telli (ds) ola bilər.

Bəzi viruslarda əks transkriptaz fermenti var, bəzilərində yoxdur. Bundan əlavə, dsRNA virusları ya müsbət, ya da mənfi yönlü ola bilər, pozitiv yönümlü virusların genomuna infeksion genom deyilir. Bu təsnifat virusları yeddi qrupa ayırmışdır:

1. dsDNA virusları (məs. Adenoviruslar, Herpesviruslar, Poxviruslar)

2. ssDNA virusları (+ zəncir və ya “yönümlü”) DNT (məsələn, Parvoviruslar)

3. dsRNA virusları (məs., Reoviruslar)

4. (+) ssRNA virusları (+ zəncir və ya yönümlü) RNT (məsələn, Coronaviruslar, Picornaviruses, Togaviruses)

5. (-) ssRNA virusları (- zəncir və ya yönümlü) RNT (məsələn, Ortomiksoviruslar, Rabdoviruslar)

6. ssRNA-RT virusları (+ zəncir və ya yönümlü) həyat dövründə aralıq DNT olan RNT (məs., Retroviruslar)

7. dsDNA-RT virusları, həyat dövründə aralıq RNT olan DNT (məsələn, hepadnaviruslar)

Viral Xəstəliklər

Viruslar bir çox insan xəstəliklərinə səbəb olur. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

– soyuqdəymə və müxtəlif növ qrip, qızılca, məxmərək, su çiçəyi

– hepatitis

– herpes və soyuqdəymə

– uşaq iflici

– quduzluq

– Ebola və Hanta qızdırması

– HİV, QİÇS-ə səbəb olan virus

– Ağır kəskin tənəffüs sindromu (SARS)

– Dang atəşi, Zika və Epstein-Barr

– İnsan papilloma virusu (HPV) kimi bəzi viruslar xərçəngə səbəb ola bilər.

 

 

 

 

Yazar: Aydan Rzayeva

 

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/biologiya-elmi-inkisaf-eden-nezeriyyeler/

 

Həmçinin bax: https://turaz.org/ilham-eliyev-turkiyenin-neqliyyat-ve-infrastruktur-nazirini-qebul-edib/