MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ XƏSTƏLİKLƏRİ(ŞƏKƏRLİ DİABET,PODAQRA,PİYLƏNMƏ)

*1)Maddələr mübadiləsi* maddələrin oksidləşməsi və reduksiya olunması şəraitində keçir.hüceyrələrdə gedən oksidləşmə reaksiyaları toxuma tənəffüsü adlanır. *Oksidləşmə-reduksiya prosesləri* maddələr mübadiləsinin əsasını

Read more