Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü

Xarəzmşah Əlaəddinin Məhəmmədin hakimiyyətinə və onun dövlətinə son qoyan monqollar 1221-ci ilin yanvarında Cəbə noyanın və Sabutay bahadırın başçılığı ilə

Read more