Dövlətlərarası münasibətlərə dair klassik ənənə

Dövlətlərarası münasibətlər lap qədim zamanlardan dövrünün müdrik insanlarını yaxından maraqlandırmışdır. Bu haqda müxtəlif fikirlər meydana gəlmişdir. Fukidid Dövlətlərarası münasibətlərin dərin

Read more

Informasiya Texnalogiyaları (İT)

İnformasiya texnologiyası — informasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərinin ağırlığını azaltmaq, onların etibarlığını və operativliyini çoxaltmaq məqsədilə informasiyanın toplanması, emalı, saxlanması, ötürülməsini təmin

Read more