Meqasporogenez və meqaqametogenez

Meqasporlar yumurtacığın nusellusunda (meqasporangidə) meqasporogenez prosesində əmələ gəlir. Yumurtacığın ölçüləri embrional toxumadan təşkil olunmuş nusellusun xarici qatı- epidermisin, antiklinal, subepidermal

Read more