Torpaqəmələgətirən süxurların və torpağın qranulometrik və mineraloji tərkibi

Qranulometrik tərkib: Aşınma prosesləri zamanı süxurlar müxtəlif ölçülü hissələrə parçalanaraq yumşaq kütləyə çevrilirlər. Belə hissəciklərə mexaniki ünsürlər (elementlər) deyilir. Mexaniki

Read more