Çaybasarların və düzən meşələrin torpaqları

Allüvial-çəmən-meşə Allüvial-çəmən Çəmən-bataqlı torpaqlar Şoranlar Çəmən-bataqlı torpaqları Torpaqəmələgəlmə şəraiti. Azərbaycanda bu torpaqlar dəniz sahilinin kənar çökək yerlərində, aşağı çay terraslarında,

Read more