Qəznəvilər dövləti

X əsrdə -Samanilərin  yüksəliş   dövründə  Qəznə  şəhəri  üsyankar  türk sərkərdələrinin  diqqətini cəlb  etmişdi. Qəznənin (Əfqanıstanın  cənub-şərqində  qədim  şəhər idi) Samanilər  dövlətinin  mərkəzindən  uzaqda  yerləşməsi  həmin  ərazilərdə  yaşayan  türk  tayfalarının  başçılarının  sərbəst  hakimiyyəti üçün  şərait yaradırdı. Türk  tayfa  başçıları  oradan  Hindistanın şimalında  yerləşən  Kəşmir, Pəncab,  Multan və b. əyalətlərə  hərbi  səfərlər təşkil  edirdilər. Samanilərin Qəznədə  valisi, türk-Alp-Təkin  962-ci  ildə  oradakı  hakimi  yıxıb  bir  müddət  hakimiyyəti  əldə  saxlamışdı.  Sonra  isə  Alp-Tiqinin  qulamı Səbuk-Təkin 977 –ci  ildə  hakimiyyəti  ələ aldı  və  onun  əsasını  qoyduğu  sülalə  Qəznəlilər  adlanmağa  başlandı. Bu  sülalə  1183-cü  ilə  qədər , yəni  Səlcuq  oğuzlarının  hakimiyyətinə  qədər davam  etmişdi. Səbuk –Təkindən  sonra Qəznəlilərin  aşağıdakı hökmdarları  olmuşdur:

İsmayıl (977-998), Mahmud  Qəznəli (998-1038), Məhəmməd (1030),  I Məsud (1030-1041), Mövlud (1041-1048) ,  IIMəsud (1049),  Əli Əbülhəsən (1049—1051),  Əbdürrəşid (1051-1053), Toğrul (1053), Fərruxzal (1053-1059), İbrahim (1059-1099), III Məsud ( 1099-1115) , Şirzad (1115-1116), Aslan (1116-1117), Bəhramşah (1117-1153), Xosrovşah (1153-1160) və  Xosrov Məlik (1160-1187).

Samanilər  dövləti  vaxtında  Xarəzm  daxili   müstəqilliyini  saxlamış  əyalət idi. Qaraxanilər  Samanilər  dövlətinə  son qoyduqdan sonra  da Xarəzm  kənarda  qaldı, ticarət  yollarının  kəsişdiyi  yerdə  yerləşən  Xarəzm  şəhəri  Çin, Hindistan, Ön  Asiya  və  İranın  Mərkəzi  Asiya və Altayla  ticarətinin   mərkəzlərindən   biri  idi. Xarəzm  əyalətinin  əhalisi  əsas  etibari  ilə  əkinçiliklə  məşğul  olurdu. Ərəb coğrafi  Müqəddəsi yazırdı: “Xarəzm meyvə bağları, su kanalları  və  əkin tarlaları  ilə  məşhurdur”.

X əsrin  II yarısında  Xarəzm  və  onun mərkəzi  Ürgənc  iqtisadi   inkişafda  çox irəli  çıxmışdı. 996-cı  ilədək  Xarəzm  iki hissəyə  ayrılırdı. Cənubi  Xarəzm –paytaxtı  Kət və Şimali  Xarəzm –paytaxtı  Ürgənc. Ürgənc də  canişin , Kətdə  isə  Xarəzmşah titulunu  daşıyan  hökmdarlar  otururdular. 996-cı  ildə   Şimali  Xarəzmin  hakimi,  mənşəcə  türk  olan  Məmun  ibn Məhəmməd  Xarəzmin  hər  iki  hissəsini   birləşdirərək, paytaxt  Ürgənc  olmaqla   Xarəzm dövlətinin  əsasını  qoydu. Həm Məmun  ibn  Məhəmməd  və həm  də  onun  oğlu  Əli  ibn  Məmnun  Xarəzmi  qüvvətli   dövlətə   çevirməyə  başladılar. Bu zaman  yuxarıda  deyildiyi  kimi, Əfqanıstan  ərazisində Qəznə  şəhərində   türk  sülaləsi  olan Qəznəlilər  hakimiyyətə  gəlmişdirlər.

Qəznəli sülaləsindən  Mahmud  Qəznəli  Xarəzmi  heç  olmasa  vassal  vəziyyətə   salmaq  üçün   tədbirlər  axtarırdı və  bunun  üçün  qızını  Əli  ibn  Məmuna,  bacısını isə  onun  qardaşı  Məmun ibn Məmuna  ərə  verdi. Deməli, bu  nigahlar  siyasi  məqsəd  daşıyırdı.Mahmud  Qəznəli  çox varlı  adam idi, o qızı və bacısına  eyni vaxtda  təntənəli  toy  etdi, onlara çoxlu daş –qaş  verərək,  ər  evinə  yola saldı. Lakin 999-cu  ildə  Əli ibn Məmnun öldü,  onun  yerinə  qardaşı  Məmnun ibn  Məmnun keçdi (999-1017). Məmun  savadlı ağıllı və  siyasətdə  ehtiyatlı  şəxs idi. Onun  vaxtında  Ürgəncdə  Buxarada  gözəl  saraylar  tikildi. Bu saraylarda  yaxşı  kitabxanalar vardı. Məşhur  həkim  Hüseyn  Əli Əbu  ibn  Sina da  məhz  Məmun  ibn  Məmunun  kitabxanalarında  elmlərə  yiyələnənmişdi. Bağdad   xəlifi  Qədir  Məmuna  qızıl   sapla  toxunmuş  paltar   hədiyyə  göndərmişdişMahmud  Qəznəli   bundan  narazı düşdü  və  bacısının  əri  olan  Məmundan  tələb  etdiki, onun vassalı  olsun. Məmun  çətin  bir  vəziyyətə  düşdü nə hə, nə yox cavabı vermədi. Məsələ  xalqa  əyan  oldu və  ordu  şəhərə – Ürgəncə  girərək  sarayı tutdu  və Məmunu tutub  öldürdü. Hakimiyyətə  onun  qardaşı  oğlu   Abülhəris  Məhəmməd  ibn  Əli  keçdi. Lakin Mahmud  Qəznəli  ordu  ilə  Xarəzmə  hücm  etdi. 1017-ci  ildə  baş  vermiş  döyüşdə  Mahmud  Qəznəli  qalib  gəldi və Xarəzm  Qəznəlilər  dövlətinə  birləşdirdi. Xarəzmdə  canişinliyə  Altuntaş  adlı bir  türk  sərkərdəsi  təyin  edildi.

Səlcuq-oğuzlarla  Qəznəlilərin  münasibətləri

XI əsrin   əvvəllərində  Mərkəzi  Asiyada Səlcuq oğuzlarının  yüksəlişi  başlayır. Mərkəzi Asiyada  Səlcuq   hərəkatının  başında   Toğrul bəy  və Çağrı bəy  qardaşları  dururdular. Onlar Səlcuqun  nəvələri idilər. Səlcuq  bəyləri oğuzların   Qınıq  tayfasından  çıxmışdılar. Onlara  məxsus  tayfalar Sırdəryanın  aşağı  axarlarında   yaşayırdılar. Lakin onlar  Mavərənnəhrdə  hakimlə  yola  getmədiyindən  həmin ərazini  tərk  etdilər  və  Mahmud  Qəznəlinin  oğlu Məsuddan  ərazi  istədilər.  Lakin  Məsud  buna  razılıq  vermədi və Səlcuq oğuzların  Qəznəlilər  dövlətinin  Mərkəzi  Asiyadakı   əyalətlərinə   gəlməsinə  imkan  verməmək  üçün  onlara  qarşı ordu göndərdi.  Sərasx  yaxınlığında   Qəznəli   ordusu ilə  səlcuq- oğuzların  arasında   qanlı  döyüşdə  oğuzlar qələbə  çaldılar və  bununla da Səlcuqlar  üçün  Nişapura  və  Xorasana yol  açıldı.

1040-cı  ildə  Sərasx və  Mərv   arasında  Mərkəzi Asiya  ərazisində  Dəndənakan adlı  çöldə Qəznəvi  ordusu  ilə  Səlcuq  oğuzlarının  ordusu  arasında  çox  böyük  qanlı  vuruşma oldu. Qəznəvi  ordusunun  özəyini  elə  türk  tayfaları  təşkil  edirdi.

Beləliklə , iki türk  ordusu  üz-üzə gəldi. Vuruşma Qəznəvi ordusunun  tam  məğlubiyyəti  ilə  bitdi, ordudan heç kim  çıxmadı, Məsud  Qəznəvi   bir neçə atlı   ilə aradan  çıxıb qaça  bildi.  Bununla   da   Qəznəvilər  dövləti  əslində  süqut  etdi və  Mərkəzi  Asiyadakı  əyalətlərini  itirən   Qəznəvilər  Əfqanıstan ərazisində kiçik xanlığa çevrildi.

Qəznəvi  dövlətinin  xarabalıqları üzərində Böyük  Səlcuq  dövləti yaranmağa başladı.

 

Ədəbiyyat siyahısı:
Əsməd Muxtarova-Türk xalqlarının  tarixi  Elm 1999;

YAZAR: Samirə İbrahimli
HƏMÇİNİN BAX: Avropa hunlarının tarix səhnəsinə çıxması
HƏMÇİNİN BAX: Tehsilim.org/yeni-tehsil-ili/