Oğuz Yabğu dövləti və oğuzlar

Oğuzlar türk ellərinin  ən  mühümlərindəndir. Bugünkü  türklərin  əksəriyyəti, yəni qərb  türkləri (İran, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan , İraq  və Balkan  türkləri) oğuzların  övladlarıdır. Oğuzlar   müsəlman  olandan  sonra  İran   və Anadoluya  mühacirət  edib, səlcuqlar və osmanlılar  kimi  böyük  islam  dövlətləri  qurmuşlar və islamın  qorunub  yayılmasına  və maarif islamının  təşkil və təkmilində  kömək və iştirak  etmişlər.

“Oğuz”  sözü oklar (ok-uz) mənasındadır, əski türkcədə (z) və (uz)  cəm əlaməti idi. Ok da el  deməkdir. Oğuzlar VI  əsrdə  Göktürklərin  bir  qismini təşkil  edərək,  Selenqa  və Tula  çayları  bölgəsində  yaşayırdılar və fitrət dövründə, yəni 630-cu ildən  sonra müstəqil  olub  doqquz  oğuz  xanlığını  təşkil etmişlər və başbuğlarına  yabğu  deyirmişlər. İkinci Göktürk  xaqanlığı  qurulduğu  zaman  İltərişə  məğlub olub  yenə  Göktürk  dövlətinin  əsas qismini təşkil  edərək,  onlarla  bir  eldən  hesab   edilirdilər. Bu məsələ  Orxon yazılı   daşlarında  yazılmışdır.

İslam mənbələrində   uyğurlardan  doqquz  oğuz  adı ilə bəhs  edilmişdir. Çünki  Uyğur  dövləti  doqquz  oğuz (ğuz) boyu  və  doqquz  uyğur uruğundan  (tayfasından) təşkil tapmışdır.

Doqquz oğuzlar — uyğurlar və üç oğuzlar — qarluqlar etnonimləri də buradan yaranmışdır. Dulu və nuşibilərin oxşar tipli ittifaqları oğuz adlanmırdı. Səbəb onların fərqli şəraitdə meydana çıxması, başqa sözlə desək, təbii şəkildə deyil, Göytürk xanının fərmanı ilə formalaşması idi. Buna görə də dulu və nuşibilər əvvəlki kimi «budun» olaraq qalırdılar və «On ok budun» — «on ox xalqı» adlanırdılar. «Budun» və «oğuz» terminləri arasındakı nisbət aşağıdakı şəkildə müəyyənləşir: Göytürklərin tabeliyindəki uyğurlar onlara münasibətdə «budun» sayılırdılar, lakin öz daxili quruluşlarını saxladıqlarından həm də oğuz olaraq qalırdılar.

Ona görə də Bilgə xanın bu sözləri deməyə əsası vardı: «Doqquz — oğuz xalqı mənim öz xalqım idi». Başqa sözlə desək, doqquz oğuzlar onatarduşların şadına münasibətdə budun idilər, yəni bilavasitə tabe vəziyyətdəydilər. Bu məsələyə dair mövcud ədəbiyyatı tənqidi öyrənən A. N. Kononov da «oğuz» termininin şərhində analoji nəticəyə gəlmişdir. O, yazır: «Oğuz məcmu etnik adının əsasını «qəbilə», «tayfa» mənasında işlənən «ok» təşkil edir, bu anlayış isə öz növbəsində qədim türk sözü olan «oğ» — «ana» ilə birbaşa bağlıdır. «Oğul», «nəsil» mənasında işlənən «oğul» və «qohum» mənası verən «oğuş» sözləri də həmin kökdən yaranmışlar». Beləliklə, «oğuz» sözü ilk vaxtlar sadəcə «tayfa», yaxud «tayfa ittifaqı» anlamında işlənə bilərdi. Sonralar isə bu söz məcmu mənalı etnik ada çevrildi. Məlum təsadüflərdə isə həmin etnonim artıq zəruri determinativ kimi müəyyənləşirdi. Məsələn, «doqquz oğuz» — yəni doqquz (müxtəlif) tayfa, üç oğuz» — yəni üç (müxtəlif) tayfa. Sonralar «oğuz» (eləcə də budun») termini özünün ilkin mənasını itirdi və müsəlman peyğəmbərləri sırasına daxil edilən türkmənlərin əfsanəvi əcdadı Oğuzun adına çevrildi.

İbn əl-Əsirin yazdığına görə  oğuzlar VIII  əsrdə (775-785) Mavərənnəhrə  gəlmişlər. Daha  əvvəl  Talas  ətrafına   gəlmişlər və əsrin  ikinci  rübündən  bəri  Seyhun çayının  məcrasında  yerləşmişlər.

İslam  müəllifləri  Qaraçuq (Fərab) dağları  ilə Xəzər   dənizi  arasındakı   bozqıra  Dəşti Oğuz  demişlər. X əsrin  birinci yarısında  oğuzlar bir  dövlət  qurdular. Bu  dövlətin  qışlaq mərkəzi  Yenikənd  olub, başlarında  yabğu var idi. Yabğunun  canişininə  gülarkin  və ordu  komandanına  da  subaşı  deyirdilər.

Oğuzların   qərbdəki   qonşuları  olan  peçeneq və xəzərlərlə  araları  yaxşı deyildi. Şərqdəki  qonşuları  qarluqlarla da  savaş  halında  idilər. Xarəzmin  yerli  xalqı  da  oğuzların  basqısı altında idi. Quzeydə qıpçaqlarla, bəzən  savaşıb  bəzən də  barışardılar. Bu  oğuzlara  türkmən  də  deyilirdi. İslam  ölkələrinə   mühacirət   etdiklən sonra  türkmən  adı ilə  məşhur  oldular..

Yabğu  zamanında  oğuzlar  üç ok və boz oklar adı ilə  dəstə  və təşkilat  halında  yaşayırdılar. Oğuzlar 24 boydan  (qəbilə) ibarət olub ,  hər qəbilənin  özünəməxsus  möhrü (tamğası) var idi.  Onların adları  Mahmud  Kaşğarinin  “Divani-lüğa-tit-türk”də və  Rəşid  əd-Dinin  “Came ət-təvarix” ində verilmişdir.

Boz ok  boyları  əksəriyyət  təşkil edərək  bunlardan  ibarət idi:  Qayı , Bayat, Alka evli,  Kara evli,  Yaxır, Dögər, Dodurqa, Əfşar, Kızık, Bigdeli,  Karkın ya  Çaruklı.

Üç oklar isə :  Bayandır ya Bayəndur, Beçene, Çavuldur, Çipni, Salur , Eymur, Alayuntlu, Yürəgir, İğdır, Büğdüz, Yıva, ya İva  və Kınıkdan  ibarət idi.

X  əsrdə  qıpçaqların  basqısı  ilə  yabğu dövləti  süqut etdi. Bu  hadisədə  oğuzların  mühüm bir qismini təşkil edən  səlcuqların   yabğudan  ayrılıb  cənuba  köç etmələri  mühüm  rol  oynamışdır. Yabğu dövlətinin  süqutundan sonra  oğuzların  bir qismi  Xəzərin  şimalından  keçərək, Qara dənizin  şimalından  Avropaya  getdilər . Bir qismi  də Hind yolu  ilə  Xorasana, İrana və Anadoluya gəldilər. Kiçik bir qismi  də öz yerlərində qaldı. Bugünkü  Orta Asiya türkmənləri  onların  övladlarıdır.

 

Ədəbiyyat:

1.Lev Qumilyov-Qədim Türklər Elm 1967

2.Cavad Heyət- Türklərin Tarix və Mədəniyyətinə Bir Baxiş. Baki 2009

YAZAR: Samirə İbrahimli
HƏMÇİNİN BAX: Qəznəvilər dövləti
HƏMÇİNİN BAX: Tehsilim.org/ildirim-ebdulmehemmed-oglu-almaszade/