Mutasiya (Genetik alqoritm)

Mutasiya (lat. mutatio — dəyişiklik) — dəyişkənlik nəticəsində meydana gələn və hər hansı əlamətə görə normal tipdən fərqlənən, irsiyyətcə dəyişmiş orqanizm formasıdır. Genetik alqoritmlərdə istifadə edilən və bir haldan başqa hala keçmək mənasını verən mutasiya qısaca bir geni meydana gətirən xromosomların dəyişməsidir. Bu dəyişmə aşağıdakı şəkillərdən biri ola bilər:

Tərsləmə (Inversion)

Yerləşdirmə (Insertion)

Çıxarma (Displacement)

Yer dəyişdirmə (Reciprocal Exchange, Swap)

Yuxarıdakı bu mutasiyaları aşağıdakı nümunələr ilə izah edək:

Tərsləmə, seçilən bir xromosomun dəyərinin tərsinə çevirilməsidir.

Məsələn: 110101 -> 100101 nümunəsindəki ikinci xromosomun tərsi alınmışdır.

Yerləşdirmə əməliyyatı, gen düzülməsinə yeni bir xromosom əlavə olunması şəklində olar.

Məsələn : 110101 -> 1100101 düzülmənin 3. xromosom əlavə olunmuşdur.

Çıxarma əməliyyatı isə düzülmədən bir xromosomun azaldılması ilə reallaşar.

Məsələn 110101 -> 10101 düzülmədəki 2. xromosom çıxarılmışdır.

Yer dəyişdirmə əməliyyatında da mövcud xromosomlardan birinin sıradakı yerinin dəyişməsidir.

Məsələn 110101 -> 100111 düzülmədəki ikinci xromosom ilə 5. xromosom yer dəyişdirmişdir.

Mutasiya qəflətən və sıçrayışla baş verən, irsən keçən dəyişkənliyə deyilir.

Bu cür dəyişkənlik orqanizmin fərdi həyatının bütün mərhələlərində:

qametlərdə, ziqotda, yetkinlik və qocalıq dövrlərində də baş verə bilir.

Mutasiya orqanizmin istər somatik, istərsə də cinsiyyət hüceyrələrində

əmələ gəlir. Mutasiya terminini ilk dəfə biologiyaya daxil edən Quqo-de Friz

olmuşdursa, lakin bu haqda olan anlayışa ondan da əvvəlki alimlərin

əsərlərində rast gəlirik. Hələ Ç. Darvin “Heyvanların və bitkilərin

əhlilləşdirilməsində dəyişilməsi” adlı əsərində bu cür gözlənilmədən,

qəflətən baş verən irsi və xırda dəyişilmələr haqqında yazırdı. Darvin bədəni

uzun, ayaqları qısa “ankon” qoyunları, tükləri incə və uzun “moşan”

qoyunları haqqında məlumat verir və bu cür dəyişilmələri “sport” və ya tək-tək baş verən dəyişkənlik adlandırırdı. Quqo-de Friz 1880-ci ildən

başlayaraq təcrübə apardığı Enotera Lamarkiana (Oenothera Lamarckiana)

adlanan bitkilərin içərisində mutasiya baş vermiş formalar müşahidə etdi.

Bəzi bitkilər öz əlamətləri ilə enotera növündən elə kəskin fərqlənmişdilər ki,

hətta de-Friz onları yeni növ də adlandırmışdı.

Quqo-de Friz mutasiya nəzəriyyəsini aşağıdakı qaydada vermişdir:
 1. Mutasiya qəflətən baş verir.
 2. Təzə formalar sabit olur.
 3. Mutasiya keyfiyyət dəyişkənliyidir.
 4. Mutasiya xeyirli və zərərli ola bilər.
 5. Mutasiyanın üzə çıxması öyrənilən orqanizmlərin seçilən

fərdlərinin sayından asılıdır.

 1. Bu və ya digər mutasiya təkrar üzı çıxa bilər.

Mutasiyanın təsnifatı. Mutasiyalar mikroorqanizmlərdən başlayaraq

insanlara qədər bütün canlılarda baş verən hadisədir. Mutasiyalar

orqanizmlərin bütün daxili və xarici orqanlarında, morfoloji əlamətlərində,

fizioloji funksiyalarında baş verir. Mutasiyalar bir sıra xüsusiyyətlərə görə

təsnif olunur:

 1. Genotipin dəyişilmə xüsusiyyətinə görə mutasiyaların təsnifatı

Xromosomların sayı və strukturunda və ya bir sıra əsas hüceyrə

orqanoidlərində baş verən dəyişikliklər mutasiyalara səbəb olur. Genotipə

görə mutasiyaların təsnifatı:

Gen və ya nöqtəvi mutasiyalar: xromosomlarda sitoloji

görünməyən dəyişikliklərdir.

Xromosom mutasiyaları: xromosomdaxili və xromosomlararası

dəyişilmələr.

Genom mutasiyaları: xromosom sayının dəyişilməsi.

Sitoplazmatik mutasiyalar: plazmogenlərin dəyişilməsi.

 1. Fenotipin dəyişilməsinin xarakterinə görə:
 2. Letal; 4. Fizioloji;
 3. Morfoloji; 5. Davranış;
 4. Biokimyəvi; 6. Yalnız elektroforezdə üzə çıxan

mutasiyalar.

III. Heteroziqotta üzə çıxmasına görə:
 1. Dominant;
 2. Resessiv.
 3. İnduksiya üsuluna görə:
 4. Spontan;
 5. İnduksion;
 6. Mutasiyalar həmçinin düzünə və əksinə olur.
 7. İrsi imkanlara görə:
 8. Generativ (cinsi hüceyrələrin inkişafının istənilən

mərhələsində üzə çıxa bilər)

 1. Somatik (somatik hüceyrələrdə üzə çıxır).

Bizim üçün daha əhəmiyyətli genotipə təsir edən muyasiyalardır.

Onları daha geniş nəzərdən keçirək.

 

Nöqtəvi (gen) mutasiyaları

Valideynlərdən nəsillərə irsi informasiyalar genlər vasitəsilə ötürülür.

Orqanizmlərin bütün morfoloji əlamətləri fizioloji xassələri, maddələr

mübadiləsi tipi genlər vasitəsilə nəslə keçir. Genlərin qurluşunda bir

mutasiya baş verdikdə onların idarə etdikləri əlamət və xassələr də dəyişilir.

Genə ümumi şəkildə baxılsa, irsiyyətin vahidi yəni

ən kiçik irsiyyət maddəsi hesab olunduğundan onların ayrı-ayrı sahələrində baş verən mutasiyalar nöqtəvi mutasiya adlanır. Nöqtəvi mutasiyalar – əsasən resessiv istiqamətdə gedir, yəni dominant genlər mutasiyaya uğrayaraq resessiv hala keçir. Bəzi hallarda dominant mutasiyalar da meydana çıxır. Ümumiyyətlə mutasiyaya uğramazdan əvvəl genlərin vəziyyətini, başlanğıc

vəziyyətini “vəhşi tip” termini ilə ifadə edirlər. “Vəhşi tip” adlanan başlanğıc

geni genetik ədəbiyytada müsbət (+) ilə, həmin genin mutasiya vəziyyətini

isə qəbul olunmuş hərfin kiçiyi ilə işarə edirlər. Başlanğıc genlə onun

mutasiyaya uğramış halı allellik təşkil edir və homoloji xromosomların uyğun

sahələrində – lokuslarında yerləşmiş olur. Məs., Drosophila melanoqaster

milçəyinin təbiətdə yaşayan fərdlərinin gözləri qıırmızıdır. Gözün bu rəngi

vəhşi tip (və ya normal) hesab olunur. Bu genin mutasiyaya uğraması

nəticəsində ağgözlülük meydana gəlmişdir. Bu gen latın əlifbası əsasında

w ilə işarə olunur. Bu hərifi də ingiliscə white ağ sözündən götürmüşlər.

Ağgözlülük geni w ilə işarə edildikdə qırmızıgözlülük də (normal) w+

işarəsi ilə qeyd olunur.

Nöqtəvi və ya gen mutasiyası DNT molekulu quruluşunun müəyyən

genə uyğun gələn hissəsində nukleotid səviyyəsində baş verən

dəyişkənlikdir. Nöqtəvi mutasiyada DNT molekulunun müəyyən sahələrində

ayrı-ayrı nukleotidlərin düşməsi, əlavə olunması və ya əvəz olunması ilə baş verir. Bu zaman m-RNT-si sintez olunarkən irsi informasiyaların kod

tərkibi dəyişilir. Bu da öz növbəsində hüceyrədə sintez olunan zülalın

qurluşundan, amin turşularının tərkibinin və ya ardıcıllılığının

dəyişilməsinə səbəb olur.

Mutasiya nəticəsində zülal molekulunun tərkibinin dəyişməsi neytral

xarakterli zülalların əmələ gəlməsinə (məs., müxtəlif növ heyvanlarda

insulin), zülal molekulunun funksiyasının zəif dəyişilməsinə (insanda

müxtəlif tipli hemoqlobin molekulunda olduğu kimi) və zülalın

funksiyasının itməsinə səbəb olur. Əgər zülal ferment funksiyasını yerinə

yetirirsə, onun dəyişilməsi orqanizmin bütün funksiyasını pozur, həmin

orqanizm ya məhv olur və ya həyatilik qabiliyyəti çox aşağı düşür.

Mutasiya nəticəsində DNT-də baş verən dəyişkənlik zülalın neytral

hissəsinə təsir edirsə, o gözlə görünmür. Mutasiya zülalın funksiyasında

zəif dəyişkənliyə səbəb olursa, o, orqanizmin mirfoloji əlamətlərində və

fizioloji xüsusiyytələrində çox da böyük olmayan dəyişkənliklər əmələ

gətirir.

Axırıncı letal mutasilar zamanı canlı ya məhv olur və ya böyük

nöqsanlarla dünyaya gəlir. Belə mutasiyalar heteroziqot halda yaşayırlarsa

da homoziqot halda tam letal olur.

Nöqtəvi mutasiyalar dominant qeyri-tam dominant və resessiv ola

bilər. Ən çox resessiv mutasiyalara rast gəlinir. Neytral mutasiyal şəraitdən

asılı olaraq xeyirli və ziyanlı ola bilər. Bəzən təbii şəraitdə ziyanlı hesab

olunan mutasiyalar ev şəraitində saxlanılan heyvanlar üçün təsərrüfatca

xeyirli ola bilər. Belə mutasiyalara malik heyvanlar üçün müvafiq şərait

yaratmaqla həmin mutasiyaların orqanizm üçün zərərli təsirini aradan

çıxarırlar.

Letal mutasiyalara bütün bitki və heyvanlarda rast gəlinir.

Bəzən bir gendə baş verən mutasiya orqanizmin yalnız bir əlamətinə

deyil, başqa əlamətlərinə də toxunur. Yuxarıdakı fəsillərdə genlərin

pleyotrop təsirindən danışarkən bu haqda qeyd etmişdik. Məs., drozofildə

mutasiya nəticəsində rudiment qanadların meydana çıxmasına səbəb olan

vg (vegestigial) gen eyni zamanda milçəyin həyatiliyinə, döllüyünə və

qılçıqların inkişafına da təsir göstərir.

Düzünə və geri dönən mutasiyalar. Genlərin mutasiyasında əsasən

iki istiqamət müşahidə olunur. Təbii normal halda olan gen (vəhşi tip)

mutasiyaya uğrayaraq resessiv hala keçərsə, buna düzünə mutasiya deyilir.

Əksinə, resessiv gen yenidən dominant halına qayıdarsa, buna geri dönən

mutasiya deyilir. Bunları belə ifadə etmək olar, düzünə mutasiya: A→a;

geri dönən mutasiya: a→A.

Vəhşi tipdən yeni vəziyyətə keçən gen mutasiyaları düzünə mutant

vəziyyətdən – vəhşi tipə isə – əksinə mutasiyalar adlandırırlar. Əksinə

mutantlanmış proses isə – gen reversiyası adlanır. Düzünə mutasiyalar çox

vaxt resessiv, əksinə mutasiyalar – dominant xarakter daşıyır. Başlanğıc

gen yeni vəziyyətdə və ya əksinə aralıq pillələrinin iştirakı olmadan

mutantlaşır. Müxtəlif genlər üçün düzünə mutasiyaların yaranma tezliyi

müxtəlif olur. Orta hesabla 1000000 və ya 1 mln. gendən 1-5-ə qədər

mutasiyaya uğrayır, yəni mutasiya – çox təsadüfi hadisədir. Lakin bitki,

heyvan və insan popilyasiyasında müxtəlif mutant genlərinə rast gəlmə

tezliyinin cəmlənmiş qeydiyyatı zamanı bu rəqəm kəskin artmışdır. Belə

ki, xüsusi hesablamalar göstərir ki, insanın hər bir qameti həyat

fəaliyyətini aşağı salan 5-6 resessiv mutant gen daşıyır. Eyni mutasiyalar

müxtəlif vaxtlarda üzə çıxa bilər. Bu da onu sübut edir ki, genlər eyni bir

istiqamətdə dəfələrlə mutasiyaya uğraya bilər.

Bəzi hallarda vəhşi tipə qayıdış geni əksinə mutasiyası kimi yox,

digər genin mutasiyasına oxşayır. Digər resessiv genlərin qarşılıqlı təsiri

nəticəsində vəhşi fenotipə səbəb olan genlər, supressor, belə tip qarşılıqlı

təsiri isə – supressiya adlanır.

Allellər çoxluğu. Biz yuxarıdakı mövzularda allel çoxluğu ilə tanış olmuşduq. Allel dedikdə homoloji xromosomların uyğun lokuslarında

qarşı-qarşıya yerləşmiş dominant və resessiv genlər başa düşülür. Məs., Aa; B-b; C-c və s. və i. a. Burada hər genin bir alleli olduğu göstərilir.

Allelərin genetikası öyrənildikdə məlum olmuşdur ki, bəzən bir dominant

və ya resessiv allel müxtəlif dərəcədə mutasiyaya tutula bilər. A, A1, A2, A3,

A4 və i. a. Həmçinin a alleli də bir neçə dərəcədə dəyişilərək; a, a1, a2, a3,

a4, a5 və i. a. kimi hallara düşə bilər. Bu qayda üzrə hər genin bir deyil, bir

neçə, hətta daha çox alleli ola bilər. Buna allellər çoxluğu deyilir. Bu

allelləri sıra ilə yazdıqda allellər seriyası alınır. Bu seriyalara görə

genotipcə müxtəlif orqanizmlər meydana çıxa bilər. aa1, a2a3, a4a5 və i. a.

Allellər seriyasının üzvləri bir-birinin üzərində dominant olur. a> a1> a2> a3

və s. Allellər çoxluğu drozofil milçəyində çox yaxşı öyrənilmişdir. Drozofilin

X-xromosomunun sol ucunda gözlərinin vəhşi rəngini – qırmızılığı təmin

edən dominant gen w+ düzünə mutasiya nəticəsində resessiv genə çevrilir

və bunun təsirindən gözlərin rəngi ağ olur. Qırmızıgöz alleli w+ilə ağ göz

alleli w arasında (w+→w) 11-ə qədər müxtəlif allellər seriyası meydana gəlmişdir.

Drozofilin gözlərinin rəngi qırmızı, fil sümüyü, ərik, eozin, qan və i.

 1. rənglərdə olan allelləri öyrənilmişdir. Dominanat gen resessivə doğru

gedən və allellər seriyasının bütün seriyaları üzrə dominant olur: Ww, Wwa,

Wwchvə i. a. Maraqlıdır ki, drozofildə W geninin allellərinin hamısı eyni orqanın genotipik əlamətində, yəni gözün rəngində müşahidə olunur. Eyni

gen müxtəlif səviyyədə mutasiyaya tutulması sayəsində allellər çoxluğu

meydana çıxır. Lakin bir əlamətin müxtəlif səviyyədə təzahür etməsi hələ

allellər seriyasından olub-olmaması üçün bir göstərici hesab edilə bilməz.

Bu hallarda yaxşı kriteriya allellər seriyasının üzvləri arasında heteroziqotların çarpazlaşmasından alınan F2-də parçalanma qanunu

əsasında fenotipin müəyyən olunmuş nisbətlərdə (3:1) meydana çıxması

ola bilər. Allellər çoxluğuna həmçinin adadovşanlarının tük örtüyünün

müxtəlif rəngdə olmalarını göstərmək olar. Bu dovşanlar arasında

tamamilə rəngsiz – ağ-albinos formalar meydana çıxmışdır. Bundan başqa

qulaqları, quyruğu, ayaqları və burnu qara bədəninin başqa hissələri ağ

olan himalay dovşanı da məlumdur. Bədənini örtən tüklərin hamısı

bütövlükdə bir rəngdə olan adadovşanı da vardır. Əgər bədəni eyni rəngdə olan adadovşanını CC genləri ilə işarə etsək, albinosu (CaCa) və himalay dovşanlarını (ChCh) həmin genlərin allelləri kimi işarə etməliyik. Lakin bunların allellər seriyası üzvlərindən olmalarını sübut etmək üçün bir-birini çarpazlaşdırma aparmaq lazım gəlir. Bədəni eyni rəngdə olan CC himalay

adadovşanı 2ChCh İlə çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə üç pay bədəni eyni

rəngdə CC; 2CCh və bir pay da himalay adadovşanı ChCh alarıq. Eyniliklə

himalay adadovşanını albinos dovşanla çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə üç

pay himalay və bir pay da albinos fenotipli adadovşanları alınacaqdır.

Deməli, bütövlükdə eyni rəngdə adadovşanı himalay rənglilik və albinosluq

üzərində dominant olur. Bu seriyada öyrənilən üç əlamətin allellər

seriyasından olmaları aydın göründü. Bunları allellər seriyası halında

yazsaq belə bir şəkil alınır: CC>ChCa>CaCa. Allellər çoxluğuna aid misallar

az deyildir. İnsanın qan qruplarında allellər çoxluğu haidsəsi müşahidə

edilmişdir. Bu haqda insanın genetikası fəslində ayrıca izahat veriləcək.

Spontan mutasiyaların tezliyi. Təbiətdə və ya kənd təsərrüfatında istər

heyvanların və istərsə də bitkilərin arasında təbii olaraq mutasiyalar baş

verir. Lakin ilk baxışda bizə elə gəlir ki, bu mutasiyalar çox seyrək və

müxtəlif istiqamətlərdə meydana gəlir.

Ümumi halda desək, mutasiyalar seyrək və istiqamətsiz baş verən irsi

dəyişilmədir. Lakin konkret olaraq ayrı-ayrı genləri götürsək, görəcəyik

bütün günlər eyni tezlikdə mutasiyaya uğramır. Mutasiyalar müxtəlif

istiqamətdə baş verir. Lakin akademik N. İ. Vavilov göstərmişdir ki, eyni

fəsilələrə eyni cinsə mənsub növlərdə mutasiyalar bir-birinə oxşayır. Eyni

cinsə mənsub növlərin birində bir mutasiya baş vermişsə, bu cür

mutasiyanı həmin cinsin başqa növlərində də gözləmək olar. Akademik N.

İ. Vavilov bu məsələni özünün homoloji sıralar qanununda şərh etmişdir.

Genlərin hamısında mutabillik qabiliyyəti eyni olmur. Drozofil

milçəyinin X-xromosomunda yerləşən genlərin mutabillilik tezliyi hər

nəsildə 0,15% ikinci xromosomdakı genlər 0,5%, ümumiyyətlə genomda

1,2% qametdə letal mutasiya baş verir. Mutasiyaların sıxlığını öyrənməyin

həm nəzəri, həm də seleksiya işlərində çox böyük praktiki əhəmiyyəti vardır.

Genlər nə qədər davamlı olsalar da, yenə müxtəlif daxili və xarici amillərin

təsiri altında mutasiyaya uğrayır. Mutasiya təsəvvür ediləcək dərəcədə də

seyrək baş verən hadisə deyildir. Ali bitkilərin, heyvanların və insanın genomunda yüz minlərlə və daha artıq gen olur. Onların əmələ gətirdikləri

milyonlarla qamet içərisində müxtəlif mutasiyalı genlər az olmur. Lakin təbii şəraitdə bu mutasiyalar təbii seçmə tərəfindən ya tutulub saxlanılır, ya da

çıxdaş edilir. Bir sözlə, mutasiyaların növ üçün faydalı və zərərli olmasını

təbii seçmə müəyyən edir. Hətta təbii seçmə bəzən letal xarakterli mutasiyaların da heteroziqot halında saxlanılmasına yol verir. Ayrı-ayrı spontan mutasiyaların tezliyi bir nəsildə müəyyən mutasiyalar daşıyan qametlərin ümumi qametlərə nisbəti ilə müəyyənləşir. Bir sıra bitkilərdə,heyvanlarda və mikroorqanizmlərdə mutasiyaların tezliyi çox yaxın olub, orta hesabla 10-5-10-7-r, yəni hər 100 000 və 10 000 000 gendən biri yeni baş vermiş mutasiya daşıyır. Müxtəlif genlərin mutasiya tezliyi eyni olmur. Bəzi bitkilərin labil genlərdə mutasiya tezliyi 10-2-yə çatır. Ali orqanizmlərin genotipində genlərin miqdarı on minlərlə olduğunu nəzərə alsaq, onda bir nəsildə mutasiyanın baş vermə sıxlığı xeyli arta bilir. Baş vermiş mutasiyaların çox cüzi bir hissəsi faydalı ola bilir. Belə təsəvvür edək ki, baş verən mutasiyalardan milyarddan biri faydalıdır. Əgər lokusların miqdarını 10 000 (ali orqanizmlərdə bu daha çoxdur) qəbul etsək, və bir nəsildə növün fərdlərinin miqdarı 100 mln. olarsa (may böcəyində 1 km2 sahədə fərdlərin sayı 1 mln.-a çatır) və hər fərd ömrü boyu 1000 qamet hazırlayırsa, (insan tərəfindən hazırlanan spermatozoidlərin miqdarı 108, yumurtahüceyrələri 400-ə çatır). Belə populyasiyada hər nəsildə bütün lokuslar üzrə 10 mlrd. mutasiya gözlənilir ki, bu da 10 000 faydalı ola bilər. Əgər növün mövcud olduğu müddətdə on minlərlə nəsil verdiyini nəzərə alsaq, onda növün bütün ömrü boyu onun fərdlərində on milyona qədər faydalı mutasiyalar baş verə bilər ki, onlar da təbii seçmə tərəfindən saxlanılır. Belə faydalı mutasiyalar növün yaşadığı mühitə daha yaxşı uyğunlaşmasına və ya mütəşəkkillik səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb ola bilir.

 

YAZAR: Rüstəmli Ləman

 

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/yer-uzunde-canlilarin-inkisaf-tarixi/

Həmçinin bax: https://turaz.org/sabaha-gozlenilen-hava-proqnozu-aciqlanib-2/