MİKROBİOLOGİYANIN ŞÖBƏLƏRİ.

Mikrobiologiya – ümumi və xüsusi olmaqla 2 yerə ayrılır Ümumi  və ya təməl mikrobiologiya mikroorqanizmlərin forma və quruluşunu, maddələr mübadiləsini, … Oxumağa dava et MİKROBİOLOGİYANIN ŞÖBƏLƏRİ.