I Göytürk xaqanlığı

Tarixdə  ilk  dəfə  türk  adı ilə dövlət quran türk elləri  göytürklərdir. Göytürk  elləri müstəqil  dövlət qurmazdan  əvvəl  Juan-Juanlara  bağlı idilər-552-ci  ildə  göytürklərin  Aşina ailəsindən olan başbuğu Bumin  Juan-Juanları  məğlub edərək, istiqlalını  elan etdi və  Göytürk xaqanlığını  qurdu. Göytürk  göyə mənsub  ilahi  Türk deməkdir və  xaqanlıq  qurduqdan  sonra  bütün türki  danışan  elləri  öz  bayrağı  altına  alıb, türk  adı bu ellərin  hamısına aid  deyildi. Halbuki  daha  qabaqdan  yalnız  Aşina  ailəsinin   ətrafındakı  topluluğa türk  deyilirdi.

Göytürklər  xaqanlıq  qurmazdan əvvəl, yəni   VI əsrin ilk  yarısında  Altay dağının  şərqində  və  mücavir  yerlərdə  yaşayırdılar dəmirçiliklə  məşğul  olub,  Juan-Juanlara  silah  yayardılar. Bumin  xanın  atası  Şad  ünvanı ilə göytürklərin başinda idi. Bumin xaqan   olandan  sonra   hunların  qədim  dövlət  mərkəzi olan Ötükəni  paytaxt  seçdi  və  türk  üsüluna  görə dövlət iki  cinaha  böldü. Qərb  cinahının  başına  kiçik  qardaşı  İstəmi xanı   seçib , həmin  il  vəfat  etdi.

İstəmi xan istiqlal   mübarizəsində  də  Buminlə  birlikdə  çarpışdı. O,  Qərbi  Göytürk  dövlətinin  rəisi( yabğu)  seçiləndən  sonra    qərbdə   fütuhatla   məşğul  oldu.

Şərqi  Göytürk   xaqanlığına  Buminin  oğlu  Kolo seçildi,  lakin  tez  öldüyü  üçün  qardaşı  Muğan  xaqan oldu.

Muğan xan  zamanında  dövlət  qüdrətinin zirvəsində idi. Şərqdə   xətənlər   və  quzeydə  qırğızlar   mərkəzi  dövlətə  tabe  oldular. Çin  basqı  altına  alındı. Muğan xanın  qızı  Aşina  Çin  imperatoru  Vuqi  ilə  evləndi. Bu  zamanda   İstəmi  xan  Ənuşirəvanla  birləşərək   Eftalitləri  aradan  qaldırdılar  və  onların  hakimiyyəti  məntəqəsini  öz  aralarında   bölüşdürdülər. Ceyhunun  quzey  qismi  türklərə  verildi, yenə  ipək  yolu  türklərin  əlinə  düşdü.
İstəmi  xanının  qızı   Ənuşirəvanla   evlənərək  İranın  məlikəsi  oldu.

572-ci  ildə  Muğan  xan  öldü və qardaşı  Tapo  xaqan  oldu. Bu  zamanlar  Çinin  şimalı  türklərə tabe  idi  və  xaqan  Çin  imperatorlarına  “Oğlum”   deyərək     xitab  edirdi. Tapo  Tsi   şahzadəsi  ilə  evləndi və  Budda  məzhəbinə  himayə  edirdi. Bu  məsələ  türklər   arasında   ixtilafa   və  türk  ürf və adətlərinin  süstləşməsinə  səbəb oldu. İmperatorluq  zəifləyib  çökməyə  başladı.

Bizans  tarixçilərinin  yazdığına  görə   Muğan  xan  zamanında  Göytürk   imperatorluğu  Mancuriyadan  Qara  dənizə  qədər  genişlənmişdi.

İstəmi  xan  öləndən  sonra   oğlu Tardu  qərb  qismin yabğusu  oldu  və bu zaman   iki  Göytürk  dövlətin  cinahlarında  ixtilaf  və  ayrılıq  artdı. Tapo  öləndən  sonra   Buminin   nəvəsi  İşbara  şərq  xaqanı  oldu. Lakin Tardu onun  hakimiyyətini   tanımadı  və  bu  tarixdən  sonra  iki   cinah müstəqil oldu (582).

Şərqi Göytürk xaqanlığı.

İşbara   bədbin  olduğu  üçün   ətrafındakıları  özündən  uzaqlaşdırdı və  o  qədər   zəif  oldu  ki,  Çindən  kömək  istəyib  Çin  himayəsi  altına  girdi. Çin  dövləti  bu  məsələdən  faydalanıb  türklərdən  Çin  paltarı  geyinmələrini  və  Çin  dilində  danışmaqlarını və Çin  ürf  və  adətlərinin  qəbulunu  istədi. Türk  xaqanı  Çin  imperatoruna   yazdığı  məktubda  belə  deyir: “Sizə  bağlı  qalacayıq,  xərac  verəcəyik və qiymətli atlar hədiyyə  edəcəyik, amma dilimizi  dəyişdirə  bilmərik,  dalğanan  saçlarımızı  sizinki  kimi  kəsə bilmərik, mənim elim  çinli  paltarı  geyinməz  və  Çin  adətlərini  qəbul etməz. Mümkün deyil,  çünki,  millət bu  xüsusda  çox həssasdır və  döyünən  tək bir  ürək  kimidir. İmperator  Sui dünyanın  həqiqi  hakimidir. Göydə iki Günəş olmadığına  görə yerdədə iki  padşah  olmaz”.

Xaqanın  Çinə  təslim olması  ilə  iğtişaşlar və qarışıqlar  çoxaldı. Bu  zaman İşbara  öldü (587)  və  canişinləri  Çulo   və  Tulan  da  vəziyyəti islah  edə  bilmədilər. Çünki Çin  səfiri  və türk  xaqanlarının  çinli arvadları daxildə  təxribat törədirdilər. Nəhayət,  630-cu ildə  çinlilər  tərəfindən   məğlub  edildilər  və  Çin imperatoru  özünü   rəsmən  göytürklərin  xaqanı  elan  etdi.

Çin  dövləti   türkləri  daha  tez  çinliləşdirmək  üçün  onları Ordosda Çin  səddi  boyunda  yerləşdirməyə  çalışdı. Lakin göytürklər  müqavimət  göstərib  istiqlal  mücadilələrinə  davam etdilər. Tainki  680-ci ildə yenidən  istiqlallarını  ələ  gətirdilər. 50 il  çəkən bu  fitrət  dövründə  olan şahzadələrin  ən  mühümü Kürşad tigin idi.

Kürşad  Göytürk  şahzadəsi olub Çin  dərbarında  mühafiz   alayında  vəzifə  görürdü. Vətənin  çinlilər  tərəfindən  işğalından  sonra  39  dost  və  həmkarı  ilə  bir  gizli  cəmiyyət  qurub, qərar  verirlər ki,  imperatoru  yalqız  şəhərdə  gəzdiyi  zaman  öldürsünlər. O gün  tufan  olduğu  üçün imperator  şəhərdə  gəzməkdən  imtina edir. Lakin Kürşad yoldaşları  ilə  biri  birlikdə   dərbara  hücum  edib,  imperatoru   öldürüb   şəhərə  hakim  olmaq  istəyirdilər. Bu savaşda  bir  çox  mühafiz  əsgər  və  zabitləri öldürürlər, lakin  gələn  kömək  ordusunun  qarşısında  dayana  bilməyib   çarpışmada 639-cu ildə ölürlər.

 

Qərbi Göytürk xaqanlığı.

582-ci   ildə   Tardu   Qərbi hissənin   istiqlalını elan edib  Şərqi  hissəni  də  özünə tabe  etmək  istədi. Çin  dövləti  Şərqi  hissənin   himayəsində  olduğu  üçün, Tardu Çinə  hücum  etdi. Çinlilər   onun  qoşununun   keçdiyi yolların  sularına  zəhər   qataraq  Göytürk əsgərlərinin   zəhərləyib  öldürdülər. Buna görə Tardu  geri   çəkildi. Tardu  Şərqi  Göktürk   məntəqəsində   də  irəli   getdi  və bir  müddət   imperatorluğu  təqribən  tamamilə  ələ alıb Bilgə  xan  ləqəbini  aldı. Tardu  çox sərt  və qaba  olduğu  üçün  el arasında qarışıqlıqlara  səbəb  oldu və monqollarla  savaşda  öldürüldü.

Tardudan   sonra çəkişmələr  artdı. 618-ci  ildə  Tardunun   nəvəsi  Tunk  Yabğu  xaqan  olub, bir müddət  vəziyyətə  hakim  oldu. Lakin  bir müddət  sonra  Nuşiyi  və Qarluq  elləri  iğtişaşlar yaratdı. Bu iğtişaşlarda Şərqi  Göktürk  xaqanı Kiye-Linin  əli   vardı. Tunk  Yabğu  xaqanlığın  qərb  qanadı  Tolular   iliği olan əmisi  Baqaturla   mücadilədə öldürüldü. Ondan  sonra Qərbi  xaqanlıq   parçalandı və Çin  himayəsini  qəbul  etdi  və  nəhayət, 658-ci  ildə  Çin  tərəfindən işğal olundu  oldu.

Ədəbiyyat:

Cavad  Heyət-Türklərin Tarix və Mədəniyyətinə bir  baxış-Bakı  2009.

YAZAR: Samirə İbrahimli
HƏMÇİNİN BAX: Uşaqlarda Adenoidit
HƏMÇİNİN BAX: Tehsilim.org/tecrube-proqrami-2/