Krossinqoverin sitoloji sübutu

Genetik  üsulla  krossinqover  hadisəsini  sübut  edəndən  sonra

homoloji  xromosomların  sahələri  arasında  mübadilə  nəticəsində  genlərin

rekombinasiyasını  bilavasitə  göstərən  dəlillərin  əldə  olunması  tələb

olunurdu.

Krossinqoverin  dörd  xromatid  mərhələsində  baş  verməsini  sübut

edən genetik nəticələr, sitoloji müşahidələrlə tam üst-üstə düşür. Müxtəlif

bitki  və  heyvanların  xromosomları  üzərində  meyoz  zamanı  aparılan

mikroskopik  tədqiqatlar  göstərmişdir  ki,  konyuqasiyada  olan  hər  bir  cüt

xromosom  müxtəlif  nöqtələrdə  xromosom  boyu  bir-birilə  xromatidlərlə

çarpazlaşırlar.  Bu  çarpazlaşma  nəticəsində  X-ə  bənzər  fiqur  alınır  və

alimlər  bunu  xiazm  adlandırmışlar.  Xiazmlar,  əsasən  meyozun  diplotena

mərhələsində  homoloji  xromosomlar  bir-biri  ilə  ayrılmağa  başlayanda

aydın görünürlər. İlk dəfə 1909-cu ildə xiazmları dəqiq öyrənən

belçikalı alim F.Yansen belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, xiazm sahələrində

homoloji xromosomlar öz sahələri ilə mübadilə edirlər. Sonralar T.Morqan

xiazmları  krossinqoverin  mümkün  ola  bilən  sitoloji  mexanizmi  kimi

qiymətləndirirdi.  Lakin  uzun  müddət  aydın  deyildi  ki,  xiazm  ilə

krossinqover necə bir-biri ilə bağlıdır. Belə  bir fikir geniş  yayılmışdır ki,

xiazmlar krossinqoverin zəminidir, yəni krossinqover üçün zəmin yaradır.

“Klassik” xiazm nəzəriyyəsinin xeyrinə meyozun başlanğıc mərhələlərində,

sonuna  nisbətən,  xiazmların  çox  olması  deyilirdi. Lakin sonralar müəyyən olm

uşdur ki, xiazmın təbiətini belə fərq  etmək səhvdir.

Belə  ki,  xiazmlar  əslində  zəmin  yox,  krossinqoverin  nəticəsidir.  Sistoloji

tədqiqatlarla  sübut  olmuşdur  ki,  krossinqover  hadisəsi  xiazmlardan  əvvəl

baş  verir,  belə  ki,  iki  homoloji  xromosomlar  bölünüb  dörd  xromatidlər

əmələ  gətirən  zaman  bir-birinə  o  qədər  yaxın  olurlar  ki,  xiazmları  hələ

görmək mümkün olmur. Xiazmların düzgün şərh olunması 1920-1930-cu

illərdə  ingilis  sitogenetiki  S.Darlinqtonun  işləri  ilə  əsaslandırılmış  və

sonralar  bir  çox  tədqiqatlarla  təsdiq  edilmişdir.  Xiazmların  belə  şərhi

xiazmotipiya nəzəriyyəsi adlandırılmışdır.

Əvvəlcə  müəyyən  olunmuşdur  ki,  meyozun  gedişində  xiazmların

sayının  azalması  krossinqoverin  baş  verməsi  ilə  yox,  sadəcə  olaraq

xiazmların  tədricən  sentromerlərdən  xromosomların  uclarına  doğru

hərəkəti  nəticəsində  baş  verir.  1-ci  meyotik  bölünmənin  anafazasında,

xromosomlar  tədricən  bir-birindən  ayrılaraq,  xiazmlar  xromosomların  uc

tərəfinə  doğru  hərəkət  edərək  sanki  ucdan  sürüşüb  düşür.

Xiazmların  terminalizasiyasının  kəşfi  ilə  əlaqədar  olaraq  “klassik”

nəzəriyyənin  əsas  arqumenti,  yəni  xiazmların  əmələ  gəlməsinin  guya

krossinqoverin zəmini olması fikri təkzib edilmişdir.

Sonralar müəyyən olunmuşdur ki, xiazmların orta sayı, heç bir vaxt

homoloji xromosomlarda, krossinqoverin orta sayından çox olmur, halbuki

“klassik”  nəzəriyyəyə  görə  çox  olmalıdır.  Nəhayət,  xiazmotipiya

nəzəriyyəsini birbaşa sübut edən sitoloji dəlillər alınmışdır. Bu dəlillər onu

göstərirdi ki, xiazmlar əvvəlki baş vermiş krossinqoverin nəticəsidir.

Əgər bu belədirsə, onda cütləşmiş xromatidlərdə, xiazmların hər iki

tərəfində bacı xromatidlər olmalıdır, halbuki, “klassik” nəzəriyyə isbat edir

ki, xiazmın bir tərəfi mütləq qeyri-bacı xromatiddən ibarət olmalıdır, çünki

onlar müxtəlif xromosomlardan əmələ gəlir.

 

Krossinqoverin  mexanizmi

 

Meyotik  krossinqover.  Yuxarıda  qeyd  olunmuşdur  ki,    meyozun

profaza mərhələsində xromosomlarda, krossinqoverin mexanizmi homoloji

xromosomların  hərəkət  tərzindən  asılıdır.  Krossinqover  hadisəsi  dörd

xromatid  mərhələsində  baş  verir  və  xiazmların  əmələ  gəlməsinə  səbəb

olur.

Məlumdur  ki,  rekombinasiyanın  faizini  meyozların  sayının  çox

olmasının  əsasında  təyin  edirlər.  Homoloji  xromosomların  eyni  sahələri

arasında  mübadilə  getməsi  tədqiq  olunan  genlərin  arasındakı  məsafədən

asılıdır.  Genlər  bir-birindən  nə  qədər  uzaq  yerləşirsə,  bir  o  qədər  də

mübadilə üçün imkan artır. Lakin krossinqoverin faizi 50-dən artıq olmur.

Fərz edək ki, birqat krossinqover baş verib, yeni bivalentdə cəmi 4 xiazm

əmələ  gəlib  və  dörd  xromatidlərdən  yalnız  iki  qeyri-bacı  xromatidlər

arasında  mübadilə  gedib.  Deməli,  hər  bir  bivalentdə  50%  xromatid,  yəni

gələcək xromosomlar, rekombinant 50% isə qeyri-rekombinant olacaqlar.

İki  meyotik  bölünmənin  nəticəsində,  iki  qamet  valideyn  tipinə

malik,  ikisi  isə  rekombinant  olacaqlar.  Buna  görə  də,  meyoza

məruz qalmış bütün hüceyrələrdə (yəni 100%) xromosomların hansısa bir

sahəsində birqat krossinqover baş verərsə, belə halda da yalnız qametlərin

50%-i  krossinqoverli  xromosomlar  daşıyacaq.  Ancaq  krossinqover

hesabda olan hər bir cüt xromosomun eyni sahəsində bütün hüceyrələrdə

baş  vermir  və  belə  hüceyrələrin  sayı,  genlərarası  məsafə  nə  qədər  az

olarsa,  bir  o  qədər  azalır.  Buna  görə  tədqiqat  edilən  genlərə  görə

krossinqoverli xromosomların sayı həmişə az olur.

Əgər  bir  bivalentdə,  bir  yox  iki  və  artıq  mübadilələr  baş  verirsə,

onda  xiazmların  sayı  bir  neçə  olacaq.  Bir  halda  ki,  bivalentlərdə  dörd

xromatid  olur,  şübhəsiz  ki,  sahələrarası  mübadilələrin  ehtimallığı  artır  və

mübadilədə iki, üç və yaxud dörd xromatid iştirak edə bilər.

Xromosomların uzunluğu və xiazmlar arasında müəyyən asılılıq var.

Çox qısa xromosomların bivalentlərində cəmi bir xiazm olur, xromosomlar

uzandıqca xiazmların sayı 10-a qədər artır.

Krossinqover  hadisəsini  izah  etdikdə,  biz  bir  qayda  olaraq,  yalnız

qeyri-bacı  xromatidlər  arasında  gedən  krossinqoverdən  söhbət  etmişdik,

bacı xromatidlərarası gedən mübadilələr rekombinasiyaya gətirib çıxarmır,

çünki  onlar  genetik  nöqteyi-nəzərdən  eyni  olurlar.  Buna  görə,  belə

mübadilənin  kombinativ  dəyişkənlikdə  bioloji  mexanizm  kimi  heç  bir

əhəmiyyəti olmur.

Somatik  krossinqover.  Qeyd  etdiyimiz  kimi,  qametlərin  əmələ

gəlməsində  I  meyozun  profaza  mərhələsində  krossinqover  hadisəsi  baş

verir.  Lakin  bununla  yanaşı,  canlı  orqanizmlər  somatik  hüceyrələrdə  də

mitoz  zamanı  krossinqover  hadisəsi  baş  verə  bilər.  Bunu  mitotik

krossinqover  adlandırmışlar.

Məlumdur ki, mitozun profaza mərhələsində homoloji xromosomlar

arasında konyuqasiya getmir və onlar bir-birindən asılı olmayaraq qütblərə

çəkilirlər.  Lakin  bəzi  hallarda  homoloji  xromosomlar  arasında  sinapsis

hadisəsi müşahidə olunur və xiazmalara bənzər fiqurlar əmələ gəlir, amma

bununla yanaşı xromosomların sayının reduksiyası müşahidə olunmur.

Somatik  krossinqover  əlamətlərin  əmələ  gəlməsində  mozaikliyə

gətirib  çıxara  bilər.  Bu  hadisənin  mexanizmini  aşağıdakı  misalla  izah

etmək olar. İlişikli resessiv y (bədənin rəngi sarı) və sn (ütülmüş tükcüklər)

genlərinə  malik  olan  dişi  drozofil  fərdlərinin  bədəni  boz  və  normal

tükcüklərə  malikdir.  Əgər  samotik  hüceyrələrdə  resessiv  y  və  sn  genləri

daşıyan  xromosomda  krossinqover  baş  verirsə,  fərdlərin  bədənində

resessiv əlamətlərə malik olan xallar əmələ gələcək.

Əgər qeyri-bacı xromatidlər arasında mübadilə

baş  verirsə,  mitotik  krossinqoveri  müəyyən  etmək  olar.  Bir  mitozun

nəticəsi  kimi  əmələ  gələn  iki  hüceyrə  çoxalma  nəticəsində  iki  növ

təxminən bərabər ölçüdə ləkə şəklində toxuma verəcək və bu toxumaların

hüceyrələrində  resessiv  əlamətlərə  malik  olan  əlamət  meydana  gələcək,

çünki  y  və  sn  genləri  krossinqoverin  nəticəsində  homoziqot  vəziyyətinə

düşmüş olurlar:

 

Boz bədəni və normal tükcükləri olan drozofil milçəyinin bədənində

sarı rəngli və normal tükcükləri olan bir ləkə, digər ləkənin isə boz rəngi

və ütülmüş tükcükləri olacaq.

Bir  halda  ki,  ləkələrin  əmələ  gəlməsi  dörd  xromatid  mərhələsində

baş  verən  mübadilənin  nəticəsidir,  bu  bir  daha  artıq  onu  sübut  edir  ki,

krossinqover xromosomların yox, xromatidlərin arasında gedir. Buna görə

krossinqoverin  mexanizmi  və  genetik  təsirləri  haqda  danışdıqda  asan

olmaq  üçün  xromosomlararası  mübadilədən  söhbət  gedir,  əslində  isə

 

Krossinqoverə  təsir  edən  faktorlar

 

Xromosomlar  hüceyrənin  bütün  sistemlərinin  ayrilmaz  hissəsidir.

Xromosomların  reduplikasiyası  və  bölünmənin  tsikli  bütün  hüceyrənin

fəaliyyətinin  nəticəsidir.  Xromosomların  çarpazlaşması,  onların  daxili

struktur və gen tərkibi ilə, yeni genotipi ilə bağlıdır. Hər hansı iki bir-biri

ilə  ilişikli  genlərin  arasında  krossinqoverin  tezliyi,  məhz  eyni  şəraitdə,

daimi səviyyədə qala bilər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, krossinqoverin tezliyinə bir sıra daxili və

xarici faktorların təsiri də mövcuddur, buna görə krossinqover xəritələrini

qurmaq üçün mütləq nəzərə almaq lazım gəlir.

Öyrənilmiş əksər orqanizmlərdə krossinqoverin tezliyi hər iki cinsdə

eyni  olur,  lakin  heteroqamet  cinsiyyətə  malik  olan  bəzi  heyvanlarda  az

olur,  məsələn,  erkək  cinsə  malik  olan  siçanlarda  krossinqoverin  tezliyi

dişilərə  nisbətən  az,  xoruzlarda  çoxdur.  Drozofildə  və  barama  qurdunda

krossinqover yalnız homoqamet cinsiyyətə malik olan fərdlərdə müşahidə

olunur,  heteroqamet  cinslərdə,  yəni  erkək  drozofildə  və  dişi  barama

qurdunda  meyotik  krossinqover  həm  cinsi  xromosomlarda,  həm  də

autosomlarda  olmur,  başqa  sözlə  desək,  hər  bir  xromosomda  lokalizə

olunan  genlərin  tam  ilişikliyi  müşahidə  olunur.  Yuxarıda  qeyd  olunduğu

kimi, erkək drozofillərdə meyoz zamanı xiazmlar meydana gəlmir. Lakin

mitotik krossinqover drozofil milçəyinin hər iki cinsində müşahidə olunur.

Bir  sıra  orqanizmlərdə,  bəzi  genlərin  iştirakı  nəticəsində,

xromosomlarda  krossinqoverin  tezliyi  azalır  və  hətta  tamamilə  dəf  edilir,

bununla yanaşı bəzi genlərin olması əksinə, krossinqoverin tezliyini artırır.

Drozofil  milçəyinin  dişlərində  yaşdan  asılı  olaraq  krossinqoverin

dezliyi dəyişilir –  cavan fərdlərdə yüksək, sonra az, daha sonra bir qədər

artma müşahidə edilir.

Krossinqoverin  tezliyinin  kəskin  surətdə  azalmasına  müxtəlif

xromosom dəyişmələri təsir edir, çünki onlar sinapsisin normal getməsini

ziqonema mərhələsində pozur. Drozofil milçəyinin inkişafı üçün optimal olan

temperaturda (25⁰C) krossinqoverin minimal tezliyi olur, lakin həm yüksək (30-

32⁰C), həm də aşağı (9-12⁰C) temperatur krossinqoverin tezliyini artırır.

Drozofildə temperatur eyni dərəcədə mitotik krossinqoverə də təsir

göstərir.  Aclıq  drozofil  milçəyinin  süfrələrində  krossinqoverin  tezliyini

artırır, suyun çatışmaması isə əksinə azaldır. Meyoz zamanı rentgen şüaları

ilə  təsir  etdikdə  drozofildə  krossinqoverin  tezliyi  artır,  hətta  erkək

fərdlərdə  də  az  da  olsa  krossinqover  qeyd  olunur,  halbuki  normada

erkəklərdə meyotik krossinqover olmamalıdır.

Kimyəvi  maddələrin  təsirinin  öyrənilməsi  göstərmişdir  ki,  onların

bir  çoxu  krossinqoverin  tezliyini  artırır.  Məsələn,  etilendiamintetrasirkə

turşusu  (EDTA)  xromosomların  kalsium  və  maqneziumun  ionlarını

çıxararaq  xromosomların  strukturunun  bütövlüyünü  pozur  və  xromatid

qırılmalarının tezliyini artıraraq genlərin rekombinasiyasına gətirib çıxarır.

Tədqiqatlar  nəticəsində  müəyyən  olunmuşdur  ki,  xromosomda

sentromerə  yaxın  olan  sahələr,  sentromerdən  uzaq  olan  sahələrə  nisbətən

xarici  təsirlərə  daha  həssasdır.  Bu  hadisəni  sentromerə  yaxın  olan

heteroxromatin sahələrinin daha yüksək reaktivliyi ilə bağlayırlar.

Krossinqover  hadisəsinə  xarici  faktorların  təsirinin  konkret

mexanizmi hələ müəyyən olunmayıb.

 

YAZAR: Rüstəmli Ləman

 

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/genlerin-ilisikliyi-qanunu/

Həmçinin bax: https://turaz.org/qazaxistan-2025-ci-iledek-5-yeni-neft-kimya-zavodu-insa-edecek/