Kristallik maddələr haqqında. Fəza qəfəsi kristal quruluşu anlayışı.

Bizi əhatə edən aləmdə maddələr 3 aqreqat halında – bərk,maye,qaz halında rast gəlirlər.Bu hallar bir- birindən madddəni təşkil edən hissəciklərin – atom,ion və molekulların nizamlı yerləşmə dərəcəsinə görə və qarşılıqlı təsirlərinə görə fərqlənir. Nizamlılığına görə maddələr ümumi şəkildə aşağı və yüksək nizamlı sistemlərə bölünürlər. Qazlar, mayelər, amorf maddələr – aşağı nizamlılıq, kristal maddələr isə yüksək nizamlılıqla xarakterizə olunurlar. Nizamlılığı xarakterizə etmək üçün dövrilik(periodiklik) anlayışından istifadə olunur.

Dövrilik və periodiklikdə 1,2,3 ölçüdə periodiklik fərqləndirilir.Hər bir dövrilik-dövriliyin paramenti və parametrdə yerləşən motivlərin, elementlərin kimyəvi tərkibi ilə xarakterizə olunur.Dövriliyin parametri dövriliyi təşkil edən sırada eyni motivlər arasında ən qısa məsafədir. Müxtəlif motivlərdən təşkil olunmuş 1 ölçüdə dövriliyə baxaq.Tutaq ki,1 ölçüdə dövrilik həndəsi motivlərdən təşkil olunur.

Kimyəvi elementlərdən təşkil olunmuş dövriliyə baxaq.

Bir ölçüdə dövrilikdə köçürmənin – translyasiyanın qiyməti belə təyin olunur:

T = ua ;       Burada, u-  tam ədəd, a- köçürmənin parametridir.

Gündəlik həyatda 1 ölçüdə dövriliyə memarlıq naxışlarının, ornamentlərinin quruluşunda rast gəlinir. Bir ölçüdə dövrilik iri ölçüdə makromolekullar üçün xarakterikdir.                                                                                                                 2 ölçüdə dövrilik: 2 ölçüdə dövrilik tərəfləri a və b olan, tərəfləri arasında bucaq    γ  qamma olan paraleloqramla xarakterizə olunur.

2 ölçüdə periodiklikdə translyasiyanın qiyməti belə hesablanır:

T = ua + vb

Burada,  a və  b dövriliyin parametrləri  ,u və v tam ədəddir.

2 ölçüdə dövrilik laylı quruluşlu birləşmələr üçün xarakterikdir.Gündəlik həyatda 2 ölçülüyə divar kağızlarının naxışlarında, parket müstəvisinin müəyyən naxışlarla doldurulması aiddir.

3 ölçüdə dövrilik: Yüksək nizamlı sistemlər kristal quruluşlar üçün xarakterikdir. 3 ölçüdə dövriliyi riyazi göstərmək üçün fəza qəfəsi anlayışından istifadə edilir. Fəza qəfəsini qurmaq üçün dekart koordinat sistemində düz xətt üzərində 2, müstəvi üzərində 3 nöqtə qeyd olunur.

Bu nöqtələr üzərində qurulmuş fiqur paralelepiped adlanır. Elementar paralelepipedin xyz oxu istiqamətində özünə paralel köçürülməsi nəticəsində fəza qəfəsi yaranır. Qəfəs 6 parametrlə xarakterizə olunur: a b c parametrləri və bu parametrlər arasında qalan α (alfa), β (beta), γ (qamma) bucaqları.

3 ölçüdə köçürmənin qiyməti:

T=ua+vb+wc  kimi hesablanir.

Burada, u,v,w- tam ədədlər; a,b,c – parametrlərdir. Fəza qəfəsi düyünlərin, nöqtələrin düzgün həndəsi sistemidir. Fəza qəfəsində bu düyünlərdə, nöqtələrdə atomlar, ionlar, molekullar yerləşdikdə fəza qəfəsi anlayışı kristal quruluşu anlayışına çevrilir.

Kristal quruluş = Fəza qəfəsi + motiv

Kristal quruluşlarda elementar paralelepiped  əvəzinə elementar qəfəs anlayışından istifadə olunur. Düzgün həndəsi sistemlərdə elementar qəfəsləri müxtəlif variantlarda seçmək olar. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün fransalı alim Brave 3 şərt vermişdir.

  1. Elementar qəfəsin tərəfləri arasındakı bucaq 900- yə yaxın olmalıdır.
  2. Elementar  qəfəsin  həcmi  minimal olmalıdır.
  3. Elementar qəfəsin simmetriyası maksimal olmalıdır.

Bu şərtlər daxilində Brave yüksək nizamlı sistemlərdə, kristallarda 4 tip qəfəsin mümkünlüyünü riyazi şəkildə göstrəmişdir.

YAZAR: Aytən Abdullayeva

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/dnt-molekulunun-replikasiyasi/

Həmçinin bax: https://turaz.org/yaponiyada-umumi-seckilerin-teskili-vaxti-hakim-partiyada-fikir-ayriligina-sebeb-olub/

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/eynek-yoxsa-linza/