Cənubi Amerikanın geologiyası, fizioqrafiyası və torpağı- II hissə

Dördüncü dövr ətraf mühit dəyişikliklərinin təsirləri:
Mezozoy dövrünün  sonu və Kaynozoy dövrünün əvvəllərində quru əlaqələrindəki əsas dəyişikliklər Cənubi Amerikanın mülayim enliklərinin müasir florasının taksonomik yaxınlıqlarında güclü şəkildə əks olunmusdur. Pliosen dövründən bəri bu bölgədə quru əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsə də, son iki milyon ildəki iqlim dəyişiklikləri, Pleistosen və Holosen dövrlərindəki bitki örtüyünün müasir modelində güclü iz buraxmışdır. Buzlaq və buzlaqlararası şəraitdə  təkrarlanan növbələr Andeanın cənub bölgəsinə təsir etdi və bitki növlərinin eninə və hündürlüklərdə yerdəyişməsi ilə nəticələndi (Markgraf et al., 1996).

42° Şərqdən cənubda yerləşən Çili sahillərində buzlaq dövründə  dəniz səviyyəsindən 120 m aşağıda həmsərhəd olan And dağları ilə Pataqoniya çöllərinin dağ ətəyi  ərazilərinin çox hissəsini buz bağladı. Bu bölgədəki meşə sahəsi əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, lakin ehtimal olunurki, nisbətən kiçik, buzsuz sığınacaqlar da qaldı.Buzlaqların irəliləməsi və tənəzzülünün birbaşa yerli təsirlərinə əlavə olaraq, əlaqəli iqlim dəyişiklikləri regional bitki örtüyünün modelinə böyük təsir göstərmişdi. (Markgraf və digərləri, 1996).

43°C Enliyindən cənubda yerləşən ərazi üçün həm quruda, həm də dəniz ərazilərindən əldə edilən qalıq polen qeydləri göstərir ki, buzlaq intervalları ümumiyyətlə quraqlıq olub, çöl boyu quru bitki örtüyü üstünlük təşkil edib . Eyni zamanda da buzlaqlararası sahələrdə  meşələr də çoxluq  təşkil etmişdi. (Markgraf et al. 1996).

51° Şərqdən cənubda, buzlaşmadan sonra şərait quru idi və çöl sahəsi 12,5 Ka (indiki dövrdən minillər əvvəl) geniş yayılmışdı. Nothofagus meşələri yalnız nisbətən kiçik ərazilərdə mövcud idi. Görünür onlar buzlaq sığınacaqlarında sağ qalmışdılar. Kömür çöküntülərinin və polen qeydlərinin  olması Holosen dövründə (11,7-5,5 Ka) yanğınların tez-tez baş verdiyini və bitki örtüyünün daha çox olduğunu göstərirdi. (Huber və Markqraf, 2003).

Paleo-Hind ovçuları potensial olaraq bu yanğınlar üçün mühüm alov mənbəyi idi, lakin  isti və daha quru iqlim açıq şəkildə yanğının yayılmasına kömək olmuşdu.  Müasir dövrlə müqayisədə, yanğın tezliyinin artdığı bu dövrdə bitki örtüyü Notofaq meşələrindən ibarət idi. (Huber və Markqraf, 2003). Notofaq meşələri 8 il ərzində genişləndi və yanğın tezliyi azaldı. Holosenin ortalarında (6 ilə 5 Ka) Notofaq meşələrində daha çox xeric kolları zaman keçdikcə azaldı. Bu da yağıntının azaldığı dövrü göstərir. (Markgraf et al., 1996).

5 Ka-dan sonra vəziyyətlər daha da çətinləşdi və 3 Ka-da daha soyuq qış və daha isti quraqlığı olan yayların müasir şərtləri üstünlük təşkil etdi. 5,5 və 4,0 Ka arasında, yanğın izləri yanğınların əhəmiyyətli dərəcədə daha az olduğunu və digər ekoloji göstəricilərlə əlaqəli olduğunu bildirirki, bu da effektiv rütubətin uzunmüddətli regional artımını göstərir. (Huber və Markqraf, 2003). 1600-ci ildən sonra uzaq cənubda yanğın tezliyi və Avropada alaq otları taksonları kəskin şəkildə artdı. (Huber və Markqraf, 2003).

Çox güman ki, bunlar Avropalıların sahilyanı ərazilərdə məskunlaşması və maldarlığın mərkəzə qaçmasının nəticəsidir. 42-51°C enliklərində  buzlaq intervalında (~14 Ka) çöl bitki örtüyü üstünlük təşkil edirdi, lakin az miqdarda Nothofagus tozcuqları məhdud buzlaq sığınacaqlarında meşənin olduğunu göstərirdi. Hətta  buzlaq dövrlərində landşaftın çox hissəsinin buzla örtülməsinə baxmayaraq, kiçik meşə sahələri mövcud olmuşdu. (Markgraf et al., 1996).

Məsələn: İynəyarpaqlı Fitzroya cupressoides-də genetik variasiyanın coğrafi paylanması göstərir ki, onun müasir populyasiyaları daha şimaldakı buzsuz ərazidən post-buzlaq miqrasiyasından fərqli olaraq çoxsaylı buzlaq-refugiyadan yaranmışdır (Premoli və digərləri, 2000).

And dağlarının Çili tərəfindəki ağacsız bitki örtüyü 13 Ka-dan qısa müddət sonra və ya 51° C-dən cənub enliklərində meşələrin yayılmasından xeyli əvvəl Notofaq meşəsi  ilə əvəz olundu. Erkən Holosen dövründə, çöküntü şəkildə tapılmış yanğın izləri yanğının erkən və geniş yayılmış əhəmiyyətini göstərir (Heusser, 1987, 1994). Bu da insanlarla əlaqəli ola bilər. Bunun əksinə olaraq, And dağlarının Argentina tərəfində, çöldən Notofaq meşəsinə keçid 10 Ka -ya (yəni, eyni yüksək enlikdə olduğu vaxtda) qədər yanğın baş vermədi. Son minillikdə buzlaqların irəliləməsi və geri çəkilmələri And dağlarının  cənubunda regional miqyaslı iqlim dəyişikliyini göstərir. 40 ° C-dən Cənubdakı buzlaqları eramızın 1080-dən 1250-ci ilə qədər istiləşmə zamanı geri çəkildi, təxminən Şimal Yarımkürəsinin Orta əsrlər İsti Epoxu dövrü ilə üst-üstə düşür. Bu geri çəkilməni Şimal Yarımkürəsini Kiçik Buz Dövrü ilə üst-üstə düşən, təxminən 1340-1640-cı illərdə zirvəyə çatan sərin, nəmli tendensiya izlədi (Villalba, 1994).

Ağac halqası izləri Andeanın cənub bölgəsi üçün nisbətən çoxdur və son bir neçə əsrdə temperaturun əhəmiyyətli meyillərini sənədləşdirir.  Yüksək hündürlüklərdə böyüyən Nothofagus pumilio-dan olan ağac halqasının qeydləri keçmiş yağıntıların və temperaturların etibarlı şəkildə yenidən qurulması üçün adekvat məkan əhatəsi və nümunə ölçüləri ilə eramızdan əvvəl 1640-cı ilə qədər uzanır. (Villalba və digərləri, 1998, 2003).

1900-1990-cı illərdə And dağları üçün 37 ilə 55 ° C arasında yenidən qurulmuş orta illik temperaturlar eramızın 1640-1899-cu illərin orta göstərici olan 0,53 ilə 0,86 ° C arasındadır.(Villalba və başqaları, 2003).

Bəzi qeydlər göstərir ki, cənub Andean bölgəsində müxtəlif subregionlar üçün temperatur və yağıntı meyllərində əhəmiyyətli fərq var. Məsələn: Çili sahilləri boyunca yüksək enliklərdə 1960-cı illərin əvvəllərindən nəzərəçarpacaq dərəcədə soyutma müşahidə olunur, And dağlarının şərq tərəfindəki orta enliklərdə isə 1970-ci illərin ortalarından etibarən temperatur nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir (şək. 13.3; Daniels və Veblen, 2000).

Beləliklə, son bir neçə yüz il ərzində geniş məkan miqyasında  region bütövlükdə istiləşmə tendensiyası nümayiş etdirir. Lakin onillik zaman miqyasında müxtəlif subregionlar üçün ziddiyyətli nümunələr mövcud olmuşdur.  İqlimdəki bu onillik miqyaslı dəyişikliklər, yanğın ekologiyası ilə bağlı  müzakirə edilmiş,  cənub And dağlarının bitki örtüyünün nümunələrinə böyük təsir göstərmişdi.

Meşə Dinamikası Nümunələri və Prosesləri Cənubi Amerikanın Notofaq meşələrində stendin inkişafı nümunələri həm bütövlükdə yenilənmə nümunələri yaradan iri miqyaslı pozğunluqlar, həm də kiçik miqyaslı boşluq dinamikası ilə nəticələnən kiçik ağac düşmələri nəticəsində yaranır.  Valdiviya yağış meşəsi bölgəsindəki geniş ərazilərdə (37°45′-dən 43°20’S-ə qədər), nisbətən köhnə (300 il) meşələrdə  Veinmannia trikosperma və Eukrifiya kordifolia (Eukrifiya cordifolia) kimi kölgəyə dözümsüz növlərin yetişən ağacları üstünlük təşkil edir.  Veblen və başqaları, 1996).  Təhlükəli dayaqlarda bu növlərin gənc və ya kiçik ağacları yoxdur və ya azdır.  Bunun əksinə olaraq, kölgəyə davamlı ağac növləri (məsələn, Laurelia sempervirens, L. philippiana, Persea lingue, Aextoxicon punctatum və çoxsaylı mirtase ağacları) adətən boldur və bütün yaşlı populyasiyalar kimi baş verir.  Təbii pozğunluqların olmadığı halda, kölgəyə dözümlü bu növlərin üstünlük təşkil etməsinə doğru tədricən ardıcıl tendensiya var.  Bununla belə, kobud miqyaslı pozuntuların yüksək tezliyi olan landşaftlarda bu ardıcıl tendensiya tamamlanmır və kölgəyə dözümsüz ağaclar (xüsusilə Nothofagus) ən qədim dayaqlarda dominant olaraq qalır (Veblen və Ashton, 1978, Veblen et al., 1996).

Beləliklə, geniş ərazilərdə sürüşmə, daşqın, külək tufanları və yanğın kimi narahatlıqların tezliyi meşədə kölgəyə dözümsüz növlərin üstünlük təşkil etməsinə imkan verir ki, bu da iri miqyaslı pozğunluqlar olmadıqda, əsasən kölgəyə dözümlü növlərlə əvəz olunur.   Notofaqusun iri miqyaslı iğtişaşlardan asılılığı ən yaxşı Valdiviya yağış meşələri rayonu üçün sənədləşdirilmişdir, eyni zamanda Pataqoniya yağış meşəsi rayonunda da təsvir edilmişdir (43°20′-dən 47°30’S; Innes, 1992).  Kobud miqyaslı pozğunluqların daha aşağı nisbətləri ilə xarakterizə olunan landşaftlarda meşələr kölgəyə davamlı ağaclar tərəfindən daha çox üstünlük təşkil edir və növ tərkibində tarazlığa daha yaxın görünür (Veblen et al., 1996).  Məsələn, Çili Göl Bölgəsinin sahil dağlarında sürüşmə və vulkanizmlə bağlı təbii iğtişaşlar And dağlarına nisbətən nəzərəçarpacaq dərəcədə azdır və kölgəyə dözümsüz Nothofaqus növlərinin meşə üstünlükləri daha azdır.  Hətta And dağlarında, daha yüksək enliklərdə və ya yüksəkliklərdə və kölgəyə davamlı növlərin az və ya heç olmadığı daha quru yerlərdə belə, Notofaqusun ardıcıl olaraq dəyişdirilməsi tendensiyası mütləq azdır və ya yoxdur.  Kobud miqyaslı narahatlıq kölgəyə dözümsüz iynəyarpaqlı Fitzroya cupressoides-in əks halda daha çox kölgəyə dözümlü ağac növlərinin onu ardıcıl olaraq əvəz edəcəyi yerlərdə bərpa olunmasına imkan verməkdə analoji rol oynayır.  Bu uzunömürlü iynəyarpaq sürüşmə, daşqın və ya yanğın nəticəsində zədələnmiş açıq ərazilərdə bərpa olunmaq üçün uyğunlaşdırılmışdır (Veblen et al., 1995).  Valdiv və ya Pataqoniya yağış meşələrinin bir çox kölgəyə davamlı ağac növlərinin də böyüdüyü nisbətən əlverişli yaşayış yerlərində, bu pozğunluqların təsadüfi baş verməsi onların bərpası imkanlarının yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Yağış-meşə mühitində böyüməsinə baxmayaraq, bu növ yanğından sağ çıxmağa və yanğından sonra bərpa olunmağa uyğunlaşdırılmışdır.  Fitzroya’nın çox qalın qabığı (böyük ağaclarda 10 sm qalınlığında) ona tez-tez nazik qabıqlı ağacların rəqabət aparan bütün növlərini öldürən güclü tac yanğınlarından sağ çıxmağa imkan verir.  Beləliklə, yağış-meşə sahələrində 100 və ya daha çox il fasilələrlə baş verə biləcək nadir quraqlıq və şiddətli yanğınlar, əlaqəli kölgəyə dözümlü ağac növlərinin rəqabət üstünlüyünə baxmayaraq, Fitzroyaya öz dominantlığını qoruyub saxlamaq üçün vacibdir.  Yaşayış mühitinin əksər ağac növləri üçün əlverişsiz olduğu yerlərdə, məsələn, su ilə örtülmüş ərazilərdə və qida çatışmazlığı olan torpaqlarda, ağac örtükləri daha az sıx olur və Fitzroyanın bərpası iri miqyaslı pozuntulardan daha az asılıdır (Veblen et al., 1995).  ).  Saytın keyfiyyətinin yüksək olduğu yerdə, bu zəif rəqib onun bərpası üçün iri miqyaslı narahatlıqdan asılıdır;  saytın keyfiyyətinin aşağı olduğu yerlərdə, fərdi çətir ağacının ölümü nəticəsində yaranan nisbətən kiçik açılışlarda bərpa oluna bilər.

Bəzi yaşayış yerlərində Nothofagus növləri və Fitzroya cupressoides kimi kölgəyə dözümsüz ağac növlərinin bərpasının nadir hallarda baş verən iri miqyaslı pozğunluqlardan asılı olduğunun tanınması əvvəllər çaşqınlıq doğuran və ya bəzən yanlış şəkildə son iqlim dəyişikliyinə aid edilən meşə strukturlarını başa düşmək üçün vacib olmuşdur (Veblen  və başqaları, 1995).  Bununla belə, bu kölgəyə dözümsüz ağac növlərinin iri miqyaslı pozulmalardan asılılığı landşaft boyu çox dəyişkəndir və hətta eyni yaşayış mühitində şitil əkmək üçün təhlükəsiz ərazinin təsadüfən mövcudluğu,nisbi kiçik çardaq açılışları kölgəyə dözümsüz bu növlərin regenerasiyasına imkan verə bilər.

QAYNAQ: World Geography
TƏRCÜMƏÇİLƏR: Rüstəm Əliyev və Aytac Ağayeva
HƏMÇİNİN BAX: Cənubi Amerikanın geologiyası, fizioqrafiyası və torpağı- I hissə
HƏMÇİNİN BAX: Rusiya Uzaq Şərqi satıb?