Cənubi Amerikanın geologiyası, fizioqrafiyası və torpağı- I hissə

Çilinin cənubundakı və Argentinanın cənub-qərbindəki And dağları Cənubi Amerikanın cənubunda iqlim və bitki örtüyünün əsas  müəyyənləşdirici amilidir. Mərkəzi Çilinin Aralıq dənizi regionundan cənuba doğru 42° S-ə qədər, Çilinin cənubu və Argentinanın cənub-qərbi boyunca qərbdən şərqə keçən kəsişmə Sahil Kordilyerası, Mərkəzi Depressiya, And dağları və Pataqoniya yaylaları və düzənliklərindən ibarətdir. 42 ° C-dən cənubda, Sahil Kordilyerası böyük Çiloe adası və Çonos arxipelaqı da daxil olmaqla çoxsaylı adalara parçalanır, Mərkəzi depressiya su altında qalır və And dağları birbaşa sahil fyordlarının labirintindən yüksəlir. Burada, Sakit okean və Atlantik axınları arasında drenaj bölgüsü əsas And dağlarının şərqində yerləşir, mərkəzi Çilidə isə ikisi üst-üstə düşür. Penas körfəzinin cənubunda (47° S) Mərkəzi Depressiyaya bənzər heç bir xüsusiyyət yoxdur və sahil arxipelaqları tədricən əsas And dağları ilə birləşir.

Bu bölgənin struktur çərçivəsi Cənubi Amerika kontinental plitəsinin Sakit Okeanın daha qərbində altındakı okean plitələri ilə uzunmüddətli toqquşmasından irəli gəlir. Nazka plitəsinin, xüsusən də son 50 milyon il ərzində subduksiyaya məruz qalması And dağlarının kütləvi şəkildə qalxmasına və bu gün də davam edən geniş vulkanik fəaliyyətlə müşayiət olunan proseslərə səbəb olmuşdur. Taitao yarımadasının və Penas körfəzinin altındakı sahilə çatan Çili yüksəlişinin cənubunda, Antarktika plitəsi indi qitənin altına enir, həddindən artıq cənubda isə Fueqan Andları Şotlandiya plitəsindən təsirlənir.

Sahil Kordilyerası bölgədəki ən qədim süxurların, yəni Prekembri və Paleozoy metamorfik süxurlarının altındadır. İqlimə əhəmiyyətli təsir göstərsə də, bu silsilənin hündürlüyü nadir hallarda 1000 m-dən çox olur. Mərkəzi depressiya gec kaynozoyun buzlaq, fluvioqlasial, aeol və allüvial çöküntüləri və vulkanik küllə dolu xətti strukturdur. And dağları metamorfik zirzəmi kompleksindən, Pataqoniya batolitinin maqmatik və metamorfik süxurlarından, mezozoy və kaynozoy çöküntü və vulkanik süxurlarından ibarətdir. Pataqoniya And dağları San Valentin dağında dəniz səviyyəsindən 4050 m hündürlüyə çatır, Penas körfəzindən içəridə yerləşir və həmçinin bir neçə aktiv vulkanı ehtiva edir.

Bu bölgənin dağlıq relyefi qismən gec kaynozoy plitələrinin qarşılıqlı təsiri və qismən də təkrar buzlaşma ilə əlaqədardır. Pleistosen buzlaqları əvvəllər Tierra del Fueqodan şimala doğru 40° C hüdudlarından kənara qədər uzanırdı və buzlaq buzları Çiloe adasının şərqini əhatə edir və demək olar ki, Sahil Kordilyerinin ətəklərinə çatırdı. Beləliklə, bu bölgə buzlaqlı vadilərin, morenlə örtülmüş göllərin, fiyordların, çılpaq qayaların və dayaz torpaqların mirasını dəstəkləyir və bir çox buzlaqlaşmış səthlər son mənşəli geniş vulkanik yataqlarla örtülmüşdür. Buzlaqların olmadığı yerlərdə şaxtanın qalxması və solifluksiya ilə əlaqəli periqlasial şərait təkcə And dağlarında deyil, Sahil Kordilyerində 800 m-dən yuxarıda geniş yayılmışdır. Bu gün, daha kiçik olsa da, buz sahələri hələ də Pataqoniya Andlarının 47 və 52 ° C arasında olan böyük ərazilərini əhatə edir və cənub və qərbdə gelgit suyuna və şərqdə Pataqoniya göllərinə çatır.

Cənub And dağlarında torpağın inkişafı vulkanik külə və çox vaxt bir neçə metr qalınlığa malik aeol çöküntülərinə səbəb olan vulkanizmin güclü təsiri altında olmuşdur. Andesin həm Çili, həm də Argentina tərəfindəki cənub And dağlarında ən çox yayılmış torpaqlar son, dərin vulkanik kül yataqlarından əldə edilən Andosollardır. Yerli olaraq, onlar trumaos adlanır və yüksək məsaməlilikləri və aşağı həcmli sıxlıqları ilə tanınırlar. Onlar adətən kütlə hərəkətinə həssaslıqlarına töhfə verən qeyri-kristal mineral olan allofanla zəngindirlər.

Aqueptlər cənub And dağlarında son vaxtlar vulkanik külün buzlaq-flüvial çöküntülər üzərində yerləşdiyi aşağı relyefli ərazilərdə geniş yayılmışdır. Bu torpaqlar zəif drenaj, yüksək üzvi tərkibi ilə xarakterizə olunur və adətən vulkanik-eol çöküntülərinin buzlaq çöküntüləri ilə təmasda olduğu dəmir oksidi ilə zəngin təbəqəyə malikdir. Aqueptlər ñadis kimi tanınan cənub-mərkəzi Çilinin Mərkəzi Depressiyasında və cənub Pataqoniyada nisbətən yeni buzlaq çöküntülərinin ərazilərində geniş şəkildə baş verir.

Cənub And dağlarında köhnə vulkanik küllərdə, eləcə də sahil dağlarında metamorfik süxurlarda qırmızı-gilli və qəhvəyi-gilli torpaqlar geniş yayılmışdır. Bir çox ərazilər var ki, topoqrafiya zəif drenaj və əlaqədar torpaq xüsusiyyətləri ilə nəticələnir, məsələn, qley təbəqələri və üzvi maddələrin yığılması. Spodosollar (podzollar) cənub-mərkəzi Çilidə nisbətən nadirdir, sahil dağlarında köhnə metamorfik süxurlar istisna olmaqla, lakin daha geniş şəkildə cənub Pataqoniyada və yağışın çox olduğu Tierra del Fueqoda daha soyuq yüksək enliklərdə baş verir.

Cənubi Çili və Argentinanın cənub-qərbindəki geniş miqyaslı bitki örtüyü şimaldan cənuba və qərbdən şərqə doğru olan iqlim qradientlərini əks etdirir. İsti mülayim yarpaqlı Notofaqus meşəsi Mərkəzi Çilinin həmişəyaşıl sklerofil kolluqları və meşəlikləri ilə həmsərhəddir.  Meşələrin qırılması və torpağın ekzotik iynəyarpaqlı ağacların plantasiyalarına çevrilməsi nəticəsində n.qlausa və n.obliqua-nın nisbətən kiçik hissələri qalıb. 37°45’S-dən cənubda mülayim yağışlı meşələr üstünlük təşkil edir.  Valdiv yağış meşəsi 37°45′-dən 43°20’S-ə qədər, Şimali Pataqoniya yağış meşəsi 43°20′-dən 47°30’S-ə qədər və Magellan yağış meşəsi 47°30’S-dən cənubda yerləşir.  Bu yağışlı meşələr əsasən Çilidə, And dağlarının küləkli tərəfində və sahilində meydana gəlsə də, Andesin şərq yamacında yağıntının çox olduğu Argentinanın kiçik yamaqlarında baş verir.

Şimaldan cənuba doğru qradient boyunca orta illik temperatur və vegetasiya mövsümünün uzunluğu azaldıqca, yağışlı meşələrdə növ zənginliyi və ümumi biokütlə də azalır.  Beləliklə, Valdiv yağışll meşəsi maksimum meşə biokütləsinin və ağac növlərinin zənginliyinin mərkəzini təşkil edir. Əsasən həmişəyaşıl enliyarpaqlı ağaclardan və həmişəyaşıl iynəyarpaqlı ağaclardan ibarət olmasına baxmayaraq Valdiviya yağışlı meşə dairəsinə yarpaqlı notofaqus obliqua və N. alpina da daxildir.  Bunun əksinə olaraq, Pataqoniya və Maqellan yağış meşələri sırf həmişəyaşıldır (əsasən kiçik iynəyarpaqlı komponentləri olan enliyarpaqlı ağaclar).  Pataqoniya yağış meşələrinin ümumi dominantları həmişəyaşıl Notofaqusdur və adətən beş və ya altıdan az digər anqiosperm və ya iynəyarpaqlı ağac növləri ilə əlaqəli meşələrdə baş verir.  Maqellan yağış meşələrinin ən xarakterik ağacı Notofaqus betuloidesdir. O tez-tez monotipik dayaqlar əmələ gətirir və ya bir neçə başqa ağac növləri ilə birlikdə mövcud olur. (Yarpaqlı N. pumilio və N. antarctica da hər üç yağışlı meşə ərazilərində rast gəlinir.  Subalp meşələrinə keçid (N. pumilio) və ya az qurudulmuş yerlərdə bambuklar adətən şimalda yağış meşələrinin altlıqlarında üstünlük təşkil edir. Lakin 48° cənubda onlardan yoxdur.

Valdiv və Pataqoniya yağışlı meşələrinin xüsusilə təsir edici komponenti Cənubi Amerikada ən böyük və ən uzunömürlü həmişəyaşıl iynəyarpaqlı Fitzroya ağacıdır. Fitzroya 5 m diametrə və 50 m hündürlüyə çatır, 3000 ildən çox ömrü vardır. Yayılması əsasən Çilinin Sahil Kordilyerası və And dağlarında 39°50′-dən 42°30’S-ə qədər  olan populyasiyalardan və Argentinada 41°-dən 43°S-ə qədər daha az geniş stendlərdən ibarətdir.  Ümumiyyətlə, o 100 m-dən 1200 m hündürlükdə ən çox yağıntının düşdüyü ərazilərdə, adətən qida maddələrinin ad olduğu, tez-tez drenajı zəif olan və digər ağac növləri ilə rəqabətin az olduğu yerlərdə baş verir.

Digər həmişəyaşıl iynəyarpaqlılar da yağışlı meşələrin vacib komponentləridir.  Pilgerodendron 39°30’S, Valdiv yağış meşəsində, 55°30’S arasında Magellan yağış meşələrində və Tierra del Fueqodakı bataqlıqlarda baş verir.  O, zəif qurudulmuş ərazilərdə, tez-tez şimalda Fitzroya ilə birlikdə və aran bataqlıqlarda və ya uzaq cənubda Notofaqus betuloides və Drimys sahili meşələrində yeganə ağac kimi mövcuddur. Podokarpus nubigena və Saxeqothaea conspicua iynəyarpaqları (hər ikisi Podokarpase-də) Valdiv və Pataqoniya yağış meşələrində geniş yayılmışdır və hündürlüyü 25 m, diametri isə 2 m-ə çatır. Daha məhdud yayılma qabiliyyətinə malik olan digər iynəyarpaqlılara cırtdan Lepidotamnus, boqkarpus salripiqni və  Valdiv yağış meşələrində tipik yaşayış yerləri daxildir.

Yağıntının qərbdən şərqə doğru güclü azalması ilə yanaşı mülayim yağışlı meşələrdən, sərin mülayim Notofaq meşələri və xerik meşəliklərdən keçərək Pataqoniya çöl otları və kolluqlarına doğru qradient müşahidə olunur. Sərin mülayim Notofaqus meşələri və meşəlikləri Tierra del Fueqoda 37°30’S cənubdan təqribən 55°S-ə qədər yerləşir və And dağlarının yağış kölgəsində şərqdə Subalp And meşələri ilə yanaşı daha quru meşələrini də əhatə edir.  Bu meşələr və meşəliklər ən çox And dağlarının Argentina tərəfində baş verir və bunlara orta hündürlükdə həmişəyaşıl N. dombeyi, yüksək hündürlükdə və ya xerik yerlərdə yarpaqlı N. pumilio və N. antarktika ağaclarının üstünlük təşkil etdiyi meşələr daxildir.  Geniş sərin mülayim Notofaqus meşələrinin şimal hissəsində həmişəyaşıl iynəyarpaqlı Araukaria araukana (40°20’S-dən şimalda) və Austrokedrus çilensis (44°S-dən şimalda) And qradientinin xerik meşəlik hissəsinə qədər meşə boyunca rast gəlinir.  Çilidə xerik iynəyarpaqlı Prumnopitys andina Valdiviya yağışlı meşəsinin şimal sərhəddinə yaxın quru bölgələrində kiçik dayaqlar əmələ gətirir.  47° C-dən cənubda qərbdən şərqə doğru olan bu güclü yağıntı qradiyenti də aydın görünür. Lakin burada iynəyarpaqlılar xerik şərq bölgələrində yoxdur.  Uzaq qərb bölgəsi (Magellan yağış meşəsinin qərbi) Magellan bozqırı kimi tanınır və səpələnmiş N. betuloides, bataqlıq və erikli çəmənliklərlə xarakterizə olunur.  Bu Çili arxipelaqının dioriti kimi adətən sulu torpaqların və qida maddələrindən zəif substratların ərazisidir.

QAYNAQ: World Geography
TƏRCÜMƏÇİLƏR: Zəhra Dadaşzadə və Nərmin Ələsgərova
HƏMÇİNİN BAX: İntihara yox!
HƏMÇİNİN BAX: Turaz.org/rusiya-uzaq-serqi-satib-suretli-cinlilesme-neden-xeber-verir/