Albaniyanın hərbi sistemi

Antik dövrdə Albaniyanın qoşunu və hərbi sistemi antik və arxeoloji mənbələrdə Açar sözlər: Albaniya, antik mənbələr, arxeoloji mənbələr, alban silahları

Read more

Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü

Xarəzmşah Əlaəddinin Məhəmmədin hakimiyyətinə və onun dövlətinə son qoyan monqollar 1221-ci ilin yanvarında Cəbə noyanın və Sabutay bahadırın başçılığı ilə

Read more

Qafqazda xristianlığın yaranması və inkişafı

QAFQAZDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI AZƏRBAYCANDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI  Xstianlıq_Sözü yunanca məsh olunmuş sözündən goturulmuşdur.İsa Məsihin Əhli_Cədid dini kitabında əksini tapmış

Read more