Torpaqəmələgətirən süxurların və torpağın qranulometrik və mineraloji tərkibi

Qranulometrik tərkib: Aşınma prosesləri zamanı süxurlar müxtəlif ölçülü hissələrə parçalanaraq yumşaq kütləyə çevrilirlər. Belə hissəciklərə mexaniki ünsürlər (elementlər) deyilir. Mexaniki

Read more

Çaybasarların və düzən meşələrin torpaqları

Allüvial-çəmən-meşə Allüvial-çəmən Çəmən-bataqlı torpaqlar Şoranlar Çəmən-bataqlı torpaqları Torpaqəmələgəlmə şəraiti. Azərbaycanda bu torpaqlar dəniz sahilinin kənar çökək yerlərində, aşağı çay terraslarında,

Read more