Avar xaqanlığı

Cənubi-Şərqi  Avropa çöllərində erkən  orta  əsrlərdə yaşamış bir  türkdilli  tayfa  birləşməsi Avar adlanırdı. Bu
tayfa birləşməsinin adı  ilk dəfə  463-cü  ilə  aid hadisə  ilə  əlaqədar  olaraq  Bizans  müəllifi  Priskin   əsərində  çəkilmişdir. Müəllif yazır ki, saraqurlardan  Bizans  imperatorunun  sarayına  463-cü  ildə  gəlmiş  elçi  avarların  sabirlərlə  basqınından  danışmışdır. Tayfanın  mənşəyi  məsələsi   indiyədək   mübahisəlidir. Bəzi tətqiqatçılara
görə  avarlar  qədim türk  run yazılarında   çəkilən  “apar” adlanan   tayfadır. Mərkəzi  Asiyada  yaşamış  bu  bu
tayfa  Kamal  Anadolunun yazdığına  görə  həm də  cucan  adlanırdı. Müəllifin  yazdığına  görə  eranın  əvvəllərində  bu tayfa iki  yerə  ayrılmış, bir  hissəsi  Çinə  getmiş, digər hissəsi isə  hunların  tərkibində qərbə  gəlmişdir.

Macarıstan  ərazisində  erkən orta əsirlərin  sonlarında  avarlara  aid çoxlu  arxeoloji  abidələr  aşkar  olunmuşdur. Qazıntılar  zamanı  qəbirlərdə tapılmış qılınclar və  üzəngilər, üzərində  həndəsi  və  zoomorf  ornamentləri  olan  müxtəlif  əşyalar  və bəzək  əşyalaeı  avarlara aid  edilir.

Kəmər  etnonimində  gürcü  dilində  qmiri “bahadır”, alman  dilində  hun etnonimindən   hune  “nəhəng”  sözləri  kimi  abar  etnonimindən  Şərqi  slavyan   dillərində  obr  “nəhəng”  sözü  qaldı.

Avarlarla  bağlı mühüm  məsələ onların   Azərbaycanda  da  yaşamalarıdır. N.Y.Merpertin  yazdığına  görə  VI  əsrdə  Şimali  Qafqaz   çöllərindən  avarların   bir qrupu   Qafqaza  getmişdi. Şimali  Qafqaz  çöllərində  yaşamış   avarların   müəyyən  hissəsinin  VI əsrin  70-ci illərində  Cənubi  Qafqaza  gəlmələri  və gürcü  çarı   Quramın  Bizans  dövlətinin  tələbi  ilə  onları  Gürcüstandan   yerləşdirməsi   də  məlumdur. Avarların Azərbaycanda  və Gürcüstanda  yaşamaları  toponimika  ilə  də   təsdiqlənir. Azərbaycanda  Avaran (Xaçmaz rayonu), Qərbi Azərbaycanda  1988-ci  ilə  qədər  Abaran, Gürcüsanda Abari  yaşayış   məntəqə  adları  məlumdur. Deyilənlər göstərir ki,  erkən  orta  əsrlərdə  Cənubi-Şərqi  Avropada  yaşamış  türkdilli   avarların  müəyyən  hissəsi  Azərbaycana  gələrək  sonrakı əsrlərdə  yerli  əhali  ilə  qaynayıb  qarışmışdır.

Qədim türk  tayfalarından  biri  olmuş  avarların   adı  ilə   Dağıstan  dil  qrupuna   daxil  olan,  Dağıstanın  Cənub-Qərbində  və Azərbaycanın   Zaqatala  və  Balakən  rayonlarında yaşayan  avarların adı  eyni səslənsə  də,  onların
heç  bir  mənşə  birliyi  yoxdur. Dağıstan dil qruplu   avarlar  özlərinə  “marulal”  deyirlər  ki , bu da  dağlı   mənasındadır. Ehtimal   olunur  ki,  Xəzər  xaqanlığı   vaxtında  bu  dövlətə  daxil olan  indiki  Dağıstanda  türk avarlar  yaşamış  və  nəticədə  bu ad dağıstan dili  avarlara  da  keçmişdir .

Türkyut basqınlarından qaçan avarların vəziyyəti ilk baxışdan ümidsiz görünürdü. Arxadan onları güclü düşmən təqib edirdi, qabaqlarını isə müharibələrə öyrəşmiş, qələbənin sirlərini bilən güclü, varlı və çoxsaylı xalqlar kəsmişdilər. Avarlar öz sürülərini və doğma ölkələrini itirmiş qaçqın dilənçilər idilər. Onların necə və nəyə görə həm xilas olmağının, həm də qalib gəlməyinin səbəbini dövrün siyasi şəraitini diqqətlə nəzərdən keçirməklə müəyyənləşdirmək olar.

Avarların ilk vəzifəsi düşməndən uzaqlaşmaq idi. Həmin dövrdə Orta Asiyada eftalitlərin fəallaşması və İstəminin diqqətini yayındırmaları (İstəmi deyirdi: «Avarlar quş deyillər ki, havaya uçub türk qılıncından canlarını qurtarsınlar, avarlar balıq deyillər ki, suya baş vurub dənizin dərinliklərində gizlənsinlər. Onlar da başqaları kimi yerin üstündə yaşayırlar. Eftalitlərlə qurtaran kimi avarların üzərinə gedəcəyəm, onlar əlimdən qaçıb qurtara bilməzlər») avarlar üçün xilas yoluna çevrildi. Onların ilk qurbanları sabirlər oldu. Sabirlər yəni «var» xalqını hələ
V əsrdə məğlub olduqları həqiqi Asiya avarları (abar) kimi qəbul etdilər. Bu anlaşılmazlıq onların sıralarında başı pozuqluq yaratdı və avarların qələbəsini təmin etdi. Beləcə kiçik linqvistik səhv məlum rol oynadı.

Sabirlərin ardınca Bizans imperiyasının sadiq müttəfiqləri olan uturqurlar və Donun aşağı sol sahillərində yaşayan zallar da avarların əlinin suyunu daddılar. Sonra Donu keçən avarlar antlara basqın etdilər və bu xalqı soyub quru yerdə qoydular. Avarları Qafqazda bir müddət alanlar müdafiə etmişdilər. Qara dəniz sahillərində isə həmin vəzifə kuturqurların üzərinə düşdü. Mənbələr avarlarla kuturqur arasında ittifaq haqqında birbaşa məlumat verməsələr də, hadisələrin gedişi və dolayısı mənbələr onların müttəfiqliyini ehtimal etməyə əsas verir.

565-ci ildə imperiyanı kifayət qədər qüdrətli olduğunu sayan Yustinian avarlara hədiyyələr verilməsini dayandırdı. Lakin avarların gücü artmışdı. 565-ci ildə onlar artıq Tyurinqiyanı yerlə yeksan etmişdilər və firəng kralı Sigerberqlə uğurla döyüşürdülər. 567-ci ildə avarlar lanqobardlarla ittifaqda Bizansa yardım göstərən lepidləri darmadağın edib Tissa vadisini ələ keçirdilər. Bir il sonra lanqobordlar İtaliyaya çəkildikdə avarlar bütün Pannoniyanın sahibi və Mərkəzi Avropanın qənimi oldular.

Onların əsas qüvvəsini tamamilə avar xanına tabe olan uturqurlardan, antlardan, qərbi slavyan və kuturqurlardan ibarət köməkçi qoşun dəstələri təşkil edirdilər. İlk avar xanı Bayan 558-ci ildə Bizansı təhdid edərək ikiüzlülüklə deyirdi: «Roma torpağına elə adamlar göndərəcəyəm ki, hamısı qırılsa da, bu itki vecimə gəlməyəcək». Və bunun ardınca yürüşə 10 min nəfər kuturqur göndərdi.

Hadisələrin təsviri VI əsrin 60-cı illərində beynəlxalq siyasətin əsas hərəkətverici qüvvəsini üzə çıxarmağa imkan verir. İran və Bizans barışmaz düşmənlər idilər. Bizansın əleyhdarları kimi avarlara İranla müttəfiqlik lazım idi. Avarların düşməni olan türkyutlar isə bizanslılarla ən yaxın dostluq əlaqələri saxlaya bilərdilər.

 

 

Ədəbiyyat:

1.Əsməd Muxtarova-Türk xalqlarının  tarixi  Elm 1999;

2.Lev Qumilyov- Qədim türklər Elm 1967;

YAZAR:  İbrahimli Samirə
HƏMÇİNİN BAX: Psixi Xəstəliklər
HƏMÇİNİN BAX: tehsilim.org/naxcivan-xatire-muzeyi/